விம்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Vim and the translation is 63% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎русский • ‎தமிழ் • ‎ไทย • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

விம் (வி மேம்படுத்தப்பட்டது) என்பது வி என்னும் உரை திருத்தியை மூலமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட உரை திருத்தியாகும். இதை கட்டளை-வரி மூலமாகவோ அல்லது வரைகலைப் பணிச்சூழலுடன் கூடிய செயலி மூலமாகவோ பயன்படுத்தலாம்.

Vim should not be confused with Neovim, a similar program which may be used in its place.

நிறுவல்

USE கொடிகள்

USE flags for app-editors/vim Vim, an improved vi-style text editor

X Link console vim against X11 libraries to enable title and clipboard features in xterm
acl Add support for Access Control Lists
crypt Use dev-libs/libsodium for crypto support
cscope Enable cscope interface
debug Enable extra debug codepaths, like asserts and extra output. If you want to get meaningful backtraces see https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:Quality_Assurance/Backtraces
gpm Add support for sys-libs/gpm (Console-based mouse driver)
lua Enable Lua scripting support
minimal Install a very minimal build (disables, for example, plugins, fonts, most drivers, non-critical features)
nls Add Native Language Support (using gettextGNU locale utilities)
perl Add optional support/bindings for the Perl language
python Add optional support/bindings for the Python language
racket Enable support for Scheme using dev-scheme/racket
ruby Add support/bindings for the Ruby language
selinux !!internal use only!! Security Enhanced Linux support, this must be set by the selinux profile or breakage will occur
sound Enable sound support
tcl Add support the Tcl language
terminal Enable terminal emulation support
vim-pager Install vimpager and vimmanpager links

Emerge

X Window System உடைய துணை தேவையில்லை என்றால், app-editors/vim ஐ நிறுவவும்:

root #emerge --ask app-editors/vim

கூடுதல் மென்பொருள்

G விம்

விம் ஐ ncurses அடிப்படையிலான பணிச்சூழல் மற்றும் வரைகலைப் பணிச்சூழல் (X Window System ற்காக) ஆகியவற்றோடு நிறுவ, app-editors/gvim ஐ நிறுவவும்:

root #emerge --ask app-editors/gvim

Packages

Vim has support for packages, which provide a native mechanism to extend functionality. Read the built-in packages documentation for more information: :help packages

மேம்பாட்டு-நிரல்கள்

app-vim என்னும் பிரிவில் கூடுதல் இலக்கணவிதிகள், மேம்பாட்டு-நிரல்கள் மற்றும் பல விம் சார்ந்த பொருட்களை அளிக்கிறது.

app-vim பிரிவில் உள்ள தொகுப்புகளை என்னென்ன என்பதை அறிய emerge அல்லது eix ஐ பயன்படுத்தவும்:

user $emerge --search "%@^app-vim"
user $eix -cC app-vim

Not all Vim plugins will be available in the Gentoo repository. Vim now includes native packages, as a way to install plugins, and there are also several plugin managers for Vim.

உள்ளமைவு

கோப்புகள்

விம்மை ஒவ்வொரு பயனாளருக்கும் தனித்தனியாக உள்ளமைக்கலாம் அல்லது கட்டமைப்பளாவிய உள்ளமைவு கோப்பைக் கொண்டும் உள்ளமைக்கலாம்:

 • /etc/vim/vimrc - கட்டமைப்பளாவிய (உலகளாவிய) அமைப்புகளின் கோப்பு.
 • ~/.vimrc - பயனர்-சார்ந்த (உள்ளூர்) அமைப்புகளின் கோப்பு. அலைக்குறி (~) பயனரின் home அடைவில் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

வண்ணத் திட்டம்

விம் தொகுப்பு பன்னிரண்டிற்கும் அதிகமான வண்ணத் திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த பட்டியலைக் காண விம் இனுல் colorscheme என இட்ட பின் Ctrl+d என்னும் விசை சேர்க்கையை அளிக்கலாம் அல்லது Tab என்னும் விசையை இருமுறை தட்டலாம்:

:colorscheme
blue    darkblue  default  delek   desert   elflord  evening  industry  koehler  morning  murphy   pablo   peachpuff ron    shine   slate   torte   zellner

விம் இல் colorscheme அல்லது colo என்னும் கட்டளையை அடுத்து உங்கள் விருப்பமான வண்ணத் திட்டத்தை இட்டு கடைசி வரி பயன்முறையில் மாற்றிக்கொள்ளலாம்:

:colorscheme peachpuff

வண்ணத் திட்டங்களை நிரந்தரமாக .vimrc என்னும் கோப்பினுள் அமைக்கலாம்:

FILE ~/.vimrc
colorscheme peachpuff
syntax on

முதல் வரி முன்னிருப்பு வண்ணத் திட்டத்தை அமைக்கிறது, கடைசி வரி வண்ணத் திட்ட பயன்பாட்டை இயக்குகிறது.

Selecting vi editor and system default editor

If Vim - and only Vim - is installed, the vi command should launch Vim. If other vi-like editors are installed, eselect may be used to choose which editor the vi command launches.

The text editor article may also be of interest for setting a system default editor, if Vim is to be set as the default.

பயன்பாடு

Invocation

From the command line:

user $vim --help
vim --help
VIM - Vi IMproved 8.2 (2019 Dec 12, compiled Nov 26 2021 11:56:27)
 
Usage: vim [arguments] [file ..]    edit specified file(s)
  or: vim [arguments] -        read text from stdin
  or: vim [arguments] -t tag     edit file where tag is defined
  or: vim [arguments] -q [errorfile] edit file with first error
 
Arguments:
  --			Only file names after this
  -v			Vi mode (like "vi")
  -e			Ex mode (like "ex")
  -E			Improved Ex mode
  -s			Silent (batch) mode (only for "ex")
  -d			Diff mode (like "vimdiff")
  -y			Easy mode (like "evim", modeless)
  -R			Readonly mode (like "view")
  -Z			Restricted mode (like "rvim")
  -m			Modifications (writing files) not allowed
  -M			Modifications in text not allowed
  -b			Binary mode
  -l			Lisp mode
  -C			Compatible with Vi: 'compatible'
  -N			Not fully Vi compatible: 'nocompatible'
  -V[N][fname]		Be verbose [level N] [log messages to fname]
  -D			Debugging mode
  -n			No swap file, use memory only
  -r			List swap files and exit
  -r (with file name)	Recover crashed session
  -L			Same as -r
  -A			Start in Arabic mode
  -H			Start in Hebrew mode
  -T <terminal>	Set terminal type to <terminal>
  --not-a-term		Skip warning for input/output not being a terminal
  --ttyfail		Exit if input or output is not a terminal
  -u <vimrc>		Use <vimrc> instead of any .vimrc
  --noplugin		Don't load plugin scripts
  -p[N]		Open N tab pages (default: one for each file)
  -o[N]		Open N windows (default: one for each file)
  -O[N]		Like -o but split vertically
  +			Start at end of file
  +<lnum>		Start at line <lnum>
  --cmd <command>	Execute <command> before loading any vimrc file
  -c <command>		Execute <command> after loading the first file
  -S <session>		Source file <session> after loading the first file
  -s <scriptin>	Read Normal mode commands from file <scriptin>
  -w <scriptout>	Append all typed commands to file <scriptout>
  -W <scriptout>	Write all typed commands to file <scriptout>
  -x			Edit encrypted files
  --startuptime <file>	Write startup timing messages to <file>
  -i <viminfo>		Use <viminfo> instead of .viminfo
  --clean		'nocompatible', Vim defaults, no plugins, no viminfo
  -h or --help	Print Help (this message) and exit
  --version		Print version information and exit

The vi command may also be used to launch Vim, if so configured.

Specify a name, to open an existing file, or to create a new one:

user $vim <filename>

தொடங்குதல்

விம் அதனுள் குறைந்தது 30 நிமிடங்களில் முடிக்கக்கூடிய உள்ளமைந்த பயிற்சி வகுப்பைக் கொண்டுள்ளது. vimtutor என்னும் கட்டளையைக் கொண்டு இதைத் துவக்கலாம்:

user $vimtutor

உதவிக்குறிப்புகள்

விம்மை ex அல்லது ed போன்று கட்டளை-வரியில் பயன்படுத்துதல்

விம்மை ஒரு-வரி கட்டளையாக பயன்படுத்த முடியும். இவ்வகை கட்டளைகளை ஆணைத்தொடரில் அல்லது கட்டளை-வரியில் இட்டு கோப்பை திறக்காமலே மாற்றங்களை செய்யலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் கட்டளை # என்னும் குறியை file.txt என்னும் கோப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு வரியின் துவக்கத்திலும் இடும்:

user $vim -c ":%s/^/#/g" -c ":x" file.txt

இதில் என்ன நடக்கிறது என்றால் விம் தனக்கு -c விருப்பத்தேர்வு மூலம் அளிக்கப்பட்ட கட்டளையின் பொருளுணர்கிறது. முதல் கட்டளை விம்மின் ஈடுசெய் கட்டளையாகும் (sed ஐ ஒத்த கட்டளை), இரண்டாம் கட்டளை விம் ஐ செயல் முடிந்தவுடன் கோப்பை சேமித்து பின் மூட உத்தரவிடுகிறது

கோப்பு குறிமுறையேற்றத்தை மாற்றுதல்

ஒரு கோப்பின் கோப்பு குறிமுறையேற்றத்தை UTF-8 ற்கு மாற்ற, பின்வரும் கட்டளையை (கடைசி வரி பயன்முறையில்) இடவும்:

:e ++enc=utf8

மேலே கூறிய வித்தையை கட்டளை-வரியிலும் பயன்படுத்த இயலும்:

user $vim -c ":wq! ++enc=utf8" file.txt

Troubleshooting

I'm trapped in vim!

For someone entering vim without knowing how to use it, it may not be evident how to quit.

Press esc several times, then :, q, enter. To quit without saving, press esc several times, then :, q, !, enter.

If several files are open, try pressing esc several times, then :, q, a, enter. To quit without saving, press esc several times, then :, q, a, !, enter.

If this doesn't help, and desperate measures are needed, something like killall vim may be a last ditch solution (from another terminal). Beware that this will terminate all the vim sessions for a user, without saving. If run as root, such a command will terminate all vim sessions for all users on the system.

இதையும் காண்க

 • விம் வழிகாட்டி - விம்மை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை விரிவாக விளக்கும் பக்கம்.

வெளிப்புற வளங்கள்

References