சரியான நிறுவல் ஊடகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:AMD64/Installation/Media and the translation is 100% complete.
AMD64 கையேடு
நிறுவல்
நிறுவலைப் பற்றி
ஊடகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
வலையமைப்பை உள்ளமைத்தல்
தகடுகளை ஆயத்தப்படுத்தல்
நிலை3 ஐ நிறுவுதல்
அடிப்படை முறைமையை நிறுவுதல்
கருநிரலை உள்ளமைத்தல்
முறைமையை உள்ளமைத்தல்
கருவிகளை நிறுவுதல்
துவக்க ஏற்றியை உள்ளமைத்தல்
நிறுவலை முடித்தல்
சென்டூவோடு வேளை செய்தல்
Portage முன்னுரை
USE கொடிகள்
Portage தனிச்சிறப்புகள்
Init குறுநிரல் முறைமை
சூழல் மாறிகள்
Portage ஓடு வேளை செய்தல்
கோப்புகள் மற்றும் அடைவுகள்
மாறிகள்
மென்பொருள் கிளைகளைக் கலக்குதல்
கூடுதல் கருவிகள்
தனிப்பயன் தொகுப்பு கருவூலம்
மேம்பட்ட தனிச்சிறப்புகள்
வலையமைப்பு உள்ளமைவு
தொடங்குதல்
மேம்பட்ட உள்ளமைவு
கூறுநிலை வலையமாக்கம்
கம்பியில்லா
செயல்பாடுகளைச் சேர்த்தல்
இயக்க மேலாண்மை


வன்பொருள் தேவைகள்

துவங்குவதற்கு முன், சென்டூவை வெற்றிகரமாக நிறுவுவதற்குத் தேவையான வன்பொருட்களின் பட்டியலை amd64 பெட்டியில் இப்போது காணலாம்.


AMD64 நிகழ்தகடு வன்பொருள் தேவைகள்
சிறும குறுந்தகடு நிகழ் பல்திறன்வட்டு (DVD)
மையச்செயலகம் ஏதாவதொரு x86-64 CPU (AMD64 அல்லது Intel 64)
நினைவகம் 2 GB
வட்டு அளவு 8 GB (இடமாற்று அளவை தவிர்த்து)
இடமாற்று அளவு குறைந்தது 2 GB

ஜென்டூவின் amd64 ஆதரவை பற்றிய மேலும் தகவல்களை அறிந்துகொள்வதற்கு AMD64 செயற்றிட்டம் ஒரு நல்ல இடமாகும்.


சென்டூ லினக்சு நிறுவல் ஊடகம்

துணுக்கு
While it's recommended to use the official Gentoo boot media when installing, it's possible to use other installation environments. However, there is no guarantee they will contain required components. If an alternate install environment is used, skip to Preparing the disks.

சிறும நிறுவல் குறுந்தகடு

சென்டூ சிறும நிறுவல் குறுந்தகடு ஒரு துவக்கவல்ல படமாகும்: இது சென்டூ சூழலை தன்னுள் கொண்டுள்ளது. இதன்மூலம் பயனரால் குறுந்தகடு அல்லது மற்ற நிறுவல் ஊடகம் வாயிலாக லினக்சை துவக்க முடியும். துவக்கச் செயலின் போது வன்பொருள் கண்டறியப்பட்டு அதற்குரிய இயக்கி ஏற்றப்படுகிறது. இந்த படம் சென்டூ உருவாக்குனர்களால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இணைய இணைப்பு உள்ள எவரும் இதைப் பதிவிறக்கி நிறுவலாம்.

சிறும நிறுவல் CD install-amd64-minimal-<release>.iso என அழைக்கப்படுகிறது.

The Gentoo LiveGUI

Some users may find it easier to install Gentoo using the LiveGUI, which provides a KDE desktop environment. In addition to providing a useful graphical environment, the LiveGUI has more kernel modules and firmware, which can help with using modern Wi-Fi chipsets.

குறிப்பு
The Gentoo LiveGUI USB image is built for amd64 and arm64 platforms weekly.

அப்படியென்றால் நிலைகள் என்றால் என்ன?

நிலை3 tarball என்பது ஒரு தனியமைப்பு சார்ந்த சிறும சென்டூ சூழலை உள்ளடக்கிய காப்பக கோப்பாகும். இந்த நிலை3 tarball ஐ கொண்டு கையேட்டில் உள்ள சென்டூ நிறுவலுக்கான வழிமுறைகளைத் தொடரலாம். முன்னர் இந்த கையேடு மூன்று நிலை tarball களில் ஒன்றைக் கொண்டு எவ்வாறு நிறுவுவது என்பதை விவரித்திருக்கும். நிலை1 மற்றும் நிலை2 tarball கள் பெரும்பாலும் புதிய கட்டமைப்புகளுக்கான உள் பயன்பாடு மற்றும் இயக்கதொடக்க நடைமுறைகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுவதால் சென்டூ இதை இப்பொழுது அளிப்பதில்லை.

நிலை3 tarball களை releases/amd64/autobuilds/ இல் ஏதேனும் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான சென்டூ கண்ணாடிகள் மூலமாகப் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம். நிலை கோப்புகள் அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுவதால் இவை அதிகாரப்பூர்வமான நிறுவல் படங்களோடு சேர்த்து அளிக்கப்படுவதில்லை.

துணுக்கு
For now, stage files can be ignored. They will be described in greater detail later when they are needed
குறிப்பு
Historically, the handbook described installation steps for stage files with versions lower than 3. These stages contained environments unsuitable for typical installations, and are no longer covered in the handbook.

பதிவிறக்குதல்

ஊடகத்தை பெறுங்கள்

சிறும நிறுவல் குறுந்தகடுகள் சென்டூ லினக்சு பயன்படுத்தும் முன்னிருப்பு நிறுவல் ஊடகமாகும். இது துவக்கக்கூடிய சிறிய அளவிலான சென்டூ லினக்சு சூழலை தன்னுள் கொண்டுள்ளது. சென்டூவை நிறுவுவதற்குத் தேவையான எல்லா சரியான கருவிகளும் இந்த சூழலில் உள்ளது. இதை பதிவிறக்கப் பக்கத்தில்(பரிந்துரைக்கப்பட்டது) இருந்து கைமுறையாகவோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு கண்ணாடிகளில் உள்ள ISO இடத்திற்குச் சென்றோ பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.

Navigating Gentoo mirrors

கண்ணாடி பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கும்போது சிறும நிறுவல் குறுந்தகட்டை இங்குக் காணலாம்:

 1. releases/ அடைவிற்குச் செல்லவும்.
 2. இலக்க கட்டமைப்பிற்குத் தொடர்புடைய அடைவைத் தேர்வு செய்க (amd64/ போன்றவை).
 3. autobuilds/ அடைவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 4. amd64 மற்றும் x86 கட்டமைப்பிற்கு, முறையே current-install-amd64-minimal/ அல்லது current-install-x86-minimal/ அடைவைத் தேர்வு செய்யவும். மற்ற எல்லா கட்டமைப்பிற்கும் current-iso/ என்னும் அடைவிற்குச் செல்லவும்.
குறிப்பு
சில இலக்க கட்டமைப்புகளான arm, mips மற்றும் s390 ஆகியவற்றிற்கு சிறும நிறுவல் குறுந்தகடு இருக்காது. இப்போதுள்ள சூழலில் இவ்வகையான இலக்கங்களுக்கான .iso கோப்புகளைக் கட்டமைப்பதை ஜென்டூ வெளியீடு பொறியியல் செயல்திட்டம் ஆதரிக்கவில்லை.

இந்த இடத்தில் உள்ள .iso என்னும் பின்னொட்டைக் கொண்ட கோப்பு நிறுவல் ஊடக கோப்பாகும். எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் பட்டியலைக் காண்க:

குறிமுறை releases/amd64/autobuilds/current-iso/ இல் உள்ள பதிவிறக்கக்கூடிய கோப்புகளின் எடுத்துக்காட்டு பட்டியல்
[DIR] hardened/                     05-Dec-2014 01:42  -  
[  ] install-amd64-minimal-20141204.iso         04-Dec-2014 21:04 208M 
[  ] install-amd64-minimal-20141204.iso.CONTENTS    04-Dec-2014 21:04 3.0K 
[  ] install-amd64-minimal-20141204.iso.DIGESTS     04-Dec-2014 21:04 740  
[TXT] install-amd64-minimal-20141204.iso.asc       05-Dec-2014 01:42 1.6K 
[  ] stage3-amd64-20141204.tar.bz2           04-Dec-2014 21:04 198M 
[  ] stage3-amd64-20141204.tar.bz2.CONTENTS       04-Dec-2014 21:04 4.6M 
[  ] stage3-amd64-20141204.tar.bz2.DIGESTS       04-Dec-2014 21:04 720  
[TXT] stage3-amd64-20141204.tar.bz2.asc         05-Dec-2014 01:42 1.5K

மேலுள்ள எடுத்துக்காட்டில், install-amd64-minimal-20141204.iso என்னும் கோப்பு சிறும நிறுவல் குறுந்தகடு கோப்பாகும். இதோடு சேர்ந்து மற்ற பல கோப்புகளையும் காணலாம்:

 • .CONTENTS கோப்பில் நிறுவல் ஊடகத்தில் உள்ள எல்லா கோப்புகளின் பட்டியலைக் காணலாம். நிறுவல் ஊடகத்தைப் பதிவிறக்கும் முன் குறிப்பிட்ட நிலைப்பொருள் அல்லது இயக்கிகள் அதில் உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்துக்கொள்ள இந்த கோப்பு உதவும்.
 • .DIGESTS கோப்பில் வெவ்வேறு தற்சார்பு முகவரியாக்க வடிவமைப்புகள்/வினைச்சரங்களில், ISO கோப்பிற்கான புலம் இருக்கும். இந்த கோப்பை பயன்படுத்தி பதிவிறக்கப்பட்ட ISO கோப்பில் ஏதேனும் பிழை உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்த்துக்கொள்ள முடியும்.
 • A .asc கோப்பில் ISO விற்கான மறைகுறியீட்டு ஒப்பம் இருக்கும். மேலுள்ள கோப்பை போல் இதைக் கொண்டு பதிவிறக்கப்பட்ட ISO கோப்பில் ஏதேனும் பிழை உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும், அதோடு பதிவிறக்கப்பட்ட கோப்பு சென்டூ வெளியீடு பொறியியல் குழுவிடமிருந்து தான் பெறப்பட்டது ஆகையால் இது எங்கும் பிரிக்கப்படவில்லை என்பதை உறுதிசெய்யவும் முடியும்.

இப்போதைக்கு இந்த இடத்தில் உள்ள மற்ற கோப்புகளைத் தவிர்க்கவும் - நிறுவல் மேற்கொண்டு செல்லும்போது இதைப்பற்றி மேலும் காணலாம். .iso கோப்பை பதிவிறக்கவும். பதிவிறக்கியதைச் சரிபார்க்க வேண்டுமென்றால் .iso கோப்பிற்கான .iso.asc கோப்பையும் சேர்த்துப் பதிவிறக்கவும். .CONTENTS கோப்பை பற்றி மேற்கொண்டு வரும் நிறுவல் வழிமுறைகளில் குறிப்பிடப்போவதில்லை என்பதால் இதைப் பதிவிறக்க வேண்டாம். மேலும் .iso.asc கோப்பில் உள்ள ஒப்பங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டுவிட்டால் கூடுதலாக .DIGESTS கோப்பு தேவைப்படாது.

துணுக்கு
The .DIGESTS file is only needed if the signature in the .iso.asc file is not verified.

பதிவிறக்கிய கோப்புகளை சரிபார்த்தல்

குறிப்பு
இந்த படி விரும்பினால் மேற்கொள்ளலாமே தவிர சென்டூ லினக்சு நிறுவலுக்கு இது கட்டாயத்தேவை இல்லை. ஆயினும் இது பதிவிறக்கப்பட்ட கோப்பு பழுதாகியுள்ளதா என்பதை அறியப் பயன்படுவதாலும், சென்டூ உள்கட்டமைப்பு குழு இதை அளித்துள்ளதாலும், இது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

.asc கோப்பு ISO வின் மறைகுறியீட்டு ஒப்பத்தை அளிக்கிறது. இதை சரிபார்ப்பதன் மூலம் சென்டூ வெளியீடு பொறியியல் குழுவால் அளிக்கப்பட்ட நிறுவல் கோப்பை யாரும் திறந்து திருத்தவில்லை என்பதை ஒருவர் உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

மைக்கிரோசாஃப்ட் வின்டோஸ் மூலம் சரிபார்த்தல்

முதலில் மறைகுறியீட்டு கையெப்பங்களைச் சரிபார்ப்பதற்கு GPG4Win போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம். இதை நிறுவிய பின்னர் சென்டூ வெளியீடு பொறியியல் குழுவிடமிருந்து பொது சாவிகள் இறக்குமதி செய்ய வேண்டும். சாவிகளின் பட்டியல் கையெப்பங்கள் பக்கத்தில் கிடைக்கும். இறக்குமதி செய்தவுடன், பயனர் .asc கோப்பில் உள்ள கையெப்பத்தைச் சரிபார்க்கலாம்.

லினக்ஸ் மூலம் சரிபார்த்தல்

லினக்ஸ் முறைமைகளில் மறைகுறியீட்டு கையொப்பத்தைச் சரிபார்க்க பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் முறை app-crypt/gnupg என்னும் மென்பொருளைப் பயன்படுத்துவதாகும். இந்த தொகுப்பை நிறுவியவுடன், பின்வரும் கட்டளையைப் பயன்படுத்தி .asc கோப்பிற்கான மறைகுறியீட்டு கையொப்பத்தைச் சரிபார்க்கலாம்.

துணுக்கு
When importing Gentoo keys, verify that the fingerprint (BB572E0E2D182910) matches.

முதலில் கையெப்பங்கள் பக்கத்தில் கிடைக்கும் சரியான சாவிகள் தொப்புகளை பதிவிறக்கவும்:

user $gpg --keyserver hkps://keys.gentoo.org --recv-keys 0xBB572E0E2D182910
gpg: requesting key 0xBB572E0E2D182910 from hkp server pool.sks-keyservers.net
gpg: key 0xBB572E0E2D182910: "Gentoo Linux Release Engineering (Automated Weekly Release Key) <releng@gentoo.org>" 1 new signature
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, classic trust model
gpg: depth: 0 valid:  3 signed: 20 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 3u
gpg: depth: 1 valid: 20 signed: 12 trust: 9-, 0q, 0n, 9m, 2f, 0u
gpg: next trustdb check due at 2018-09-15
gpg: Total number processed: 1
gpg:     new signatures: 1

இதற்கு பதிலாக WKD ஐ பயன்படுத்தியும் சாவியை பதிவிறக்கலாம்:

user $gpg --auto-key-locate=clear,nodefault,wkd --locate-key releng@gentoo.org
gpg: key 0x9E6438C817072058: public key "Gentoo Linux Release Engineering (Gentoo Linux Release Signing Key) <releng@gentoo.org>" imported
gpg: key 0xBB572E0E2D182910: public key "Gentoo Linux Release Engineering (Automated Weekly Release Key) <releng@gentoo.org>" imported
gpg: Total number processed: 2
gpg:        imported: 2
gpg: public key of ultimately trusted key 0x58497EE51D5D74A5 not found
gpg: public key of ultimately trusted key 0x1F3D03348DB1A3E2 not found
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid:  2 signed:  0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
pub  dsa1024/0x9E6438C817072058 2004-07-20 [SC] [expires: 2024-01-01]
   D99EAC7379A850BCE47DA5F29E6438C817072058
uid          [ unknown] Gentoo Linux Release Engineering (Gentoo Linux Release Signing Key) <releng@gentoo.org>
sub  elg2048/0x0403710E1415B4ED 2004-07-20 [E] [expires: 2024-01-01]

அல்லது அதிகாரபூர்வ சென்டூ வெளியீடு ஊடகத்தை பயன்படுத்தினால் sec-keys/openpgp-keys-gentoo-release ஆல் அளிக்கப்படும் /usr/share/openpgp-keys/gentoo-release.asc இல் இருந்து இறக்குமதி செய்யவும்:

user $gpg --import /usr/share/openpgp-keys/gentoo-release.asc
gpg: directory '/home/larry/.gnupg' created
gpg: keybox '/home/larry/.gnupg/pubring.kbx' created
gpg: key DB6B8C1F96D8BF6D: 2 signatures not checked due to missing keys
gpg: /home/larry/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key DB6B8C1F96D8BF6D: public key "Gentoo ebuild repository signing key (Automated Signing Key) <infrastructure@gentoo.org>" imported
gpg: key 9E6438C817072058: 3 signatures not checked due to missing keys
gpg: key 9E6438C817072058: public key "Gentoo Linux Release Engineering (Gentoo Linux Release Signing Key) <releng@gentoo.org>" imported
gpg: key BB572E0E2D182910: 1 signature not checked due to a missing key
gpg: key BB572E0E2D182910: public key "Gentoo Linux Release Engineering (Automated Weekly Release Key) <releng@gentoo.org>" imported
gpg: key A13D0EF1914E7A72: 1 signature not checked due to a missing key
gpg: key A13D0EF1914E7A72: public key "Gentoo repository mirrors (automated git signing key) <repomirrorci@gentoo.org>" imported
gpg: Total number processed: 4
gpg:        imported: 4
gpg: no ultimately trusted keys found

அடுத்ததாக மறைகுறியீட்டு ஒப்பத்தை சரிபார்க்கவும்:

user $gpg --verify install-amd64-minimal-20141204.iso.asc
gpg: Signature made Fri 05 Dec 2014 02:42:44 AM CET
gpg:        using RSA key 0xBB572E0E2D182910
gpg: Good signature from "Gentoo Linux Release Engineering (Automated Weekly Release Key) <releng@gentoo.org>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 13EB BDBE DE7A 1277 5DFD B1BA BB57 2E0E 2D18 2910

எல்லாம் சரியாக உள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள, இதில் காண்பிக்கும் ஒப்பத்தையும் சென்டூ கையெப்பங்கள் பக்கத்தில் உள்ள ஒப்பத்தையும் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும்.

குறிப்பு
It's generally good practice to mark an imported key as trusted, once it's certain the key is trustworthy. When trusted keys are verified, gpg will not say unknown and warn about the signature being untrusted.

Writing the boot media

வெறும் பதிவிறக்கிய ISO கோப்பை கொண்டு சென்டூ நிறுவலைத் தொடங்க முடியாது. ISO கோப்பில் உள்ள முழு தகவல்களும் ஒரு குறுந்தகட்டில் துவங்குவதற்காக எழுத வேண்டும். துவக்க வேண்டிய குறுந்தகட்டில் ISO கோப்பை எழுதாமல் அதில் உள்ள தகவல்களை எழுத வேண்டும். இதைச் செய்யக் கீழே சில பொதுவான முறைகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. கூடுதல் அறிவுறுத்தல்களுக்கு ISO கோப்பை எழுதல் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் என்னும் பக்கத்தைக் காணவும்.

Writing a bootable USB

Most modern systems support booting from a USB device.

Writing with Linux

dd is typically available on most Linux distros, and can be used to write the Gentoo boot media to a USB drive.

Determining the USB device path

Before writing, the path to the desired storage device must be determined.

dmesg will display detailed information describing the storage device as it is added to the system:

root #dmesg
[268385.319745] sd 19:0:0:0: [sdd] 60628992 512-byte logical blocks: (31.0 GB/28.9 GiB)

Alternatively, lsblk can be used to display available storage devices:

root #lsblk
sdd      8:48  1 28.9G 0 disk
├─sdd1    8:49  1  246K 0 part
├─sdd2    8:50  1  2.8M 0 part
├─sdd3    8:51  1 463.5M 0 part
└─sdd4    8:52  1  300K 0 part

Once the device name has been determined, this can be added to the path prefix /dev/ to get the device path /dev/sdd.

துணுக்கு
Using the base device path, ie. sdd opposed to sdd1, is recommend as the Gentoo boot media contains a full GPT partition scheme.
Writing with dd
எச்சரிக்கை
Be sure to check the target (of=target) path before executing dd, as it will be overwritten.

With the device path (/dev/sdd) and boot media install-amd64-minimal-<release timestamp>.iso ready:

root #dd if=install-amd64-minimal-<release timestamp>.iso of=/dev/sdd bs=4096 status=progress && sync
குறிப்பு
if= specifies the input file, of= specifies the output file, which in this case, is a device.
துணுக்கு
bs=4096 is used as it speeds up transfers in most cases, status=progress displays transfers stats.

வட்டில் எழுதல்

இதையும் காண்க
A more elaborate set of instructions can be found in CD/DVD/BD_writing#Image_writing.

மைக்குரோசாஃப்ட் வின்டோஸ் 7 அல்லது அதற்கு மேல் உள்ளவற்றின் மூலம் குறுந்தகட்டில் எழுதல்

மைக்குரோசாஃப்ட் வின்டோஸ் 7 அல்லது அதற்கு மேல் உள்ள பதிப்புகளில் மூன்றாவதாள் சார்ந்த மென்பொருட்களின் துணையின்றி ஒரு ஒளியியலூடகத்தை ஏற்றி ISO படத்தை எழுத முடியும். இதற்கு முதலில் எழுதக்கூடிய தகட்டை சொருகி ISO கோப்பு இருக்கும் இடத்திற்கு சென்று வின்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் இல் உள்ள அந்த கோப்பின் மேல் வலச் சொடுக்கு செய்து பின் Burn Image என்பதை தேர்வு செய்யவும்.

லினக்ஸின் மூலம் குறுந்தகட்டில் எழுதல்

லினக்ஸில் app-cdr/cdrtools தொகுப்பில் உள்ள cdrecord என்னும் கருவியின் உதவியோடு கொண்டு ISO கோப்புகளை எழுதலாம்.

ISO கோப்பை /dev/sr0 என்னும் குறுந்தகடு சாதனத்தில் எழுத (இதுதான் இந்த முறைமையில் உள்ள முதல் குறுந்தகடு சாதனம் - தேவைப்பட்டால் சரியான சாதன கோப்பிற்கு மாற்றவும்):

user $cdrecord dev=/dev/sr0 install-amd64-minimal-20141204.iso

வரைகலைப் பணிச்சூழலை விரும்பும் பயனர்கள் kde-apps/k3b தொகுப்பின் ஒரு பகுதியான K3B ஐ பயன்படுத்தலாம். K3B யில் Tools ற்கு சென்று Burn CD Image ஐ பயன்படுத்தவும்.

துவக்குதல்

நிறுவல் ஊடகத்தை துவக்குதல்

நிறுவல் ஊடகம் ஆயத்தமானதால் இப்போது அதைத் துவக்கலாம். ஊடகத்தை முறைமைக்குள் சொருகி, மறு இயக்கி பின் தாய் பலகையின் திடப்பொருள் பயனர் இடைமுகத்திற்குள் நுழையவும். இதற்குள் செல்ல திறன் இணைப்பு சுய-பரிசோதனை (POST) அதாவது கணினி மீண்டும் தொடங்கும்போது DEL, F1, F10 அல்லது ESC போன்ற விசைப்பலகையில் உள்ள விசைகளை அழுத்தவும். இந்த 'தூண்டுதல்' விசை என்பது முறைமை மற்றும் தாய் பலகையைப் பொருத்து மாறுபடும். எதை அழுத்த வேண்டும் எனத் தெளிவாகத் தெரியவில்லையென்றால் இணையத் தேடு பொறியில் தாய் பலகையின் ஒப்புரு பெயரை இட்டு ஆய்வு செய்யவும். பதில்களை எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம். தாய் பலகையின் திடப்பொருள் சிறுபட்டிக்குள் சென்றவுடன் உள் வட்டு சாதனங்களை முயற்சி செய்வதற்கு முன் வெளி துவக்கவல்ல ஊடகத்தைத் துவக்கும் வகையில் துவக்க வரிசையை மாற்றவும். இதைச் செய்யாமல் விட்டால், வெளி துவக்க ஊடகம் இருப்பதை அறியாமல் முறைமை மீண்டும் உள் வட்டு சாதனத்தைத் துவக்கும்.

முக்கியமானது
BIOS ற்கு பதிலாக UEFI இடைமுகத்தைப் பயன்படுத்தும் நோக்கத்தோடு ஜென்டூவை நிறுவினால், UEFI உடன் உடனடியாக துவக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இல்லையென்றால் ஜென்டூ லினக்ஸ் நிறுவலை முடிக்கும் முன் ஒரு துவக்கவல்ல UEFI USB குச்சியை (அல்லது வேறு ஊடகத்தை) உருவாக்குவதற்கான தேவை ஏற்படும்.

இன்னும் செய்யவில்லை என்றால், நிறுவல் ஊடகம் முறைமையில் சொருகப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திய பின் மறு இயக்கவும். இப்போது உங்கள் முன் ஒரு துவக்கத் தூண்டி தோன்றும். இதில் Enter விசையை அழுத்தினால் முன்னிருப்பு துவக்க விருப்பத்தேர்வுகளுடன் துவக்கச் செயல்முறை துடங்கும். தனிப்பயன் துவக்க விருப்பத்தேர்வுகளுடன் நிறுவல் ஊடகத்தைத் துவக்க விரும்பினால், ஒரு கர்னலை அதற்குரிய விருப்பத்தேர்வுகளோடு (கர்னலுக்கு அடுத்து) குறிப்பிட்டு பின் Enter ஐ தட்டவும்.

குறிப்பு
மேல் கூறியவாறு ஜென்டூ கர்னல் எல்லா சூழலிலும் நாம் விருப்பத்தேர்வுகளைக் குறிப்பிடாத போதிலும் சிறப்பாகச் செயல்படும். துவக்க பழுதுகண்டு நீக்கல் மற்றும் வல்லுநர் விருப்பத்தேர்வுகளுக்கு, தொடர்ந்து இந்த பிரிவில் செல்லவும். இல்லையென்றால், Enter ஐ அழுத்தி அடுத்த பிரிவான கூடுதல் வன்பொருள் உள்ளமைவு க்கு செல்லவும்.

துவக்கத் தூண்டியில், பயனர்கள் விரும்பினால் கிடைக்கும் கர்னல்கள் (F1) மற்றும் துவக்க விருப்பத்தேர்வுகளை (F2) திரையிடச் செய்யும் வாய்ப்பை பெறுகின்றனர். 15 வினாடிகளில் எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லையென்றால் (தகவல்களைக் காணுதல் அல்லது கர்னலை தேர்ந்தெடுத்தல்) நிறுவல் ஊடகம் வட்டிலிருந்து துவங்கத் தொடங்கிவிடும். இதன்மூலம் குறுந்தகட்டை வெளியே எடுக்காமல் நிறுவலின்போது மறு இயக்கம் செய்து பின் நிறுவிய சூழலைச் சோதித்துப் பார்க்கும் வாய்ப்பை அளிக்கிறது (தொலைநிலை நிறுவலில் இது மிகவும் பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது).

கர்னலை எவ்வாறு குறிப்பிடுவது என்பதைப் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சிறும குறுந்தகட்டில் இரண்டு முன் வரையறுக்கப்பட்ட கர்னல் துவக்க விருப்பத்தேர்வுகள் மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னிருப்பு விருப்பத்தேர்வான gentoo மற்றும் -nofb திரிபு. இறுதியாகக் கூறிய திரிபு கர்னல் சட்ட இடையகத்திற்கான (framebuffer) ஆதரவை முடக்குகிறது.

அடுத்த பகுதியில் கிடைக்கப்படும் கர்னல் மற்றும் அதன் விளக்கங்கள் ஆகியவற்றின் சிறு மேலோட்டத்தைக் காணலாம்:

கர்னல் தேர்வுகள்

gentoo
K8 (NUMA ஆதரவை உட்பட) மற்றும் EM64T ரக CPU க்களுக்கான ஆதரவுடன் கூடிய முன்னிருப்பு கர்னல்.
gentoo-nofb
gentoo வை போல், ஆனால் சட்ட இடையக (framebuffer) ஆதரவு இல்லாமல்.
memtest86
உள்ளூர் RAM ல் பிழை உள்ளதா என சோதித்தல்.

கர்னலுடன் சேர்ந்து, துவக்க விருப்பத்தேர்வுகள் துவக்கச் செயல்முறையை மேலும் மெருகேற்ற உதவுகிறது.

வன்பொருள் விருப்பத்தேர்வுகள்

acpi=on
இது ACPI ற்கான ஆதரவை ஏற்றி குறுந்தகடு துவக்கத்தின் போது acpid மறைநிரலை தொடங்கச் செய்கிறது. முறைமைக்கு ACPI பயன்பாடு முறையாக இயங்கவேண்டும் என்ற தேவை இருந்தால் மட்டுமே இது தேவை. உயர்-இழையாக்கல் ஆதரவிற்கு இது தேவையில்லை.
acpi=off
முழுமையாக ACPI ஐ முடக்குகிறது. சில பழைய முறைமைகளில் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். மேலும் இது APM பயன்பாட்டிற்கு ஒரு தேவையாகும். இந்த செயல் உங்கள் கணிப்பியின் உயர்-இழையாக்க ஆதரவை முடக்கும்.
console=X
இது தொடர் முனைய அணுகலை குறுந்தகட்டிற்கு அளிக்கிறது. இதில் முதல் விருப்பத்தேர்வாக இருப்பது சாதனமாகும் (பொதுவாக ttyS0). இதை தொடர்ந்து வருவது காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்ட ஏதாவது ஒரு இணைப்பு விருப்பத்தேர்வுகளாகும். இதன் முன்னிருப்பு விருப்பத்தேர்வுகள் 9600,8,n,1.
dmraid=X
'சாதன-வரைபடமாக்கி RAID துணை முறைமையில்' விருப்பத்தேர்வுகளை அணுப்ப அனுமதிக்கிறது. விருப்பத்தேர்வை மேற்கோள் குறிக்குள் இட வேண்டும்.
doapm
APM இயக்கியிற்கான ஆதரவை ஏற்றுகிறது. இதற்கு acpi=off என்னும் நிலை தேவை.
dopcmcia
PCMCIA மற்றும் Cardbus வன்பொருளுக்கான ஆதரவை ஏற்றுகிறது. குறுந்தகடு துவக்கத்தின் போது pcmcia cardmgr போன்றவற்றை தொடங்கச் செய்கிறது. PCMCIA/Cardbus சாதனங்களிலிருந்து துவங்கும் போது மட்டும் இது தேவை.
doscsi
இது பெரும்பாலான SCSI கட்டுப்படுத்திக்கான ஆதரவை ஏற்றுகிறது. மேலும் பெரும்பாலான USB சாதனங்கள் கர்னலின் SCSI துணை-முறைமையை பயன்படுத்துவதால், இது அவற்றை துவக்குவதற்கு வேண்டிய தேவையாகும்.
sda=stroke
இது BIOS பெரிய வட்டுக்களை கையாள முடியாத நிலையில் பயனரை மொத்த வன்தகட்டையும் பகிர்மானம் செய்ய அனுமதிக்கிறது. இந்த விருப்பத்தேர்வு பழைய BIOS உள்ள இயந்திரங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. sda என்பதற்கு பதிலாக இந்த விருப்பத்தேர்வின் தேவையுள்ள சாதனத்தை குறிப்பிடவும்.
ide=nodma
இது கர்னலில் உள்ள DMA வின் முடக்கத்தை கட்டாயப்படுத்துகிறது. சில IDE சில்லுதொகுதிகள் மற்றும் CDROM இயக்கிகளுக்கு இது தேவைப்படுகிறது. IDE CDROM இல் இருப்பதை முறைமை படிக்க சிரமப்பட்டால் இந்த விருப்பத்தேர்வை முயற்சி செய்யவும். மேலும் இது முன்னிருப்பு hdparm அமைப்புகள் செயலாக்குவதை முடக்குகிறது.
noapic
இது புதிய தாய் பலகைகளில் உள்ள மேம்பட்ட நிரல்படு குறுக்கீடு கட்டுப்படுத்தி (APIC) ஐ முடக்குகிறது. சில பழைய வன்பொருட்களில் இது சில சிக்கல்களை ஏற்படுத்துவதாக அறியப்பட்டுள்ளது.
nodetect
இது சாதன தானியக்க-கண்டறிதல் மற்றும் DHCP பரிசோதனை போன்ற குறுந்தகட்டால் மேற்கொள்ளப்படும் எல்லா தானியக்க-கண்டறிதல் செயல்முறைகளையும் முடக்குகிறது. இது தோல்வியுறும் குறுந்தகடு அல்லது இயக்கியை வழுநீக்குவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
nodhcp
DHCP கண்டறியபட்ட வலையமைப்பு அட்டைகளை பரிசோதிப்பதை முடக்குகிறது. நிலையான முகவரியை மட்டுமே கொண்டுள்ள வலையமைப்புகளுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
nodmraid
இது ஆன்-போர்டு IDE/SATA RAID கட்டுப்படுத்திகளில் பயன்படுத்தபடும் 'சாதன-வரைபடமாக்கி RAID துணை முறைமை' க்கான ஆதரவை முடக்குகிறது.
nofirewire
இது தீகம்பி கூறுகள் ஏற்றுவதை முடக்குகிறது. உங்கள் தீகம்பி வன்பொருள் குறுந்தகட்டை துவக்குவதில் ஏதாவது சிக்கலை ஏற்படுத்தினால் மட்டுமே இது தேவைப்படும்.
nogpm
gpm முனைய சுட்டி ஆதரவை முடக்குகிறது.
nohotplug
இது hotplug மற்றும் coldplug init ஆணைத்தொடர்கள் ஏற்றுவதை முடக்குகிறது. இது தோல்வியுறும் குறுந்தகடு அல்லது இயக்கியை வழுநீக்கும்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
nokeymap
US அல்லாத விசைபலக தளவமைப்புக்களை தேர்ந்தெடுக்க பயன்படும் விசை வரைபட தேர்வை முடக்குகிறது.
nolapic
உள்ளூர் APIC மற்றும் Uniprocessor கர்னல்களை முடக்குகிறது.
nosata
இது தொடர் ATA (SATA) கூறுகள் ஏற்றுவதை முடக்குகிறது. SATA துணை முறைமையோடு முறைமைக்கு ஏதேனும் சிக்கல் ஏற்படும்போது இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
nosmp
இது SMP-இயக்கப்பட்ட கர்னல்களில் உள்ள SMP அல்லது சமச்சீரான பல செயலாக்கம் (Symmetric Multiprocessing) ஐ முடக்குகிறது. இது சில தாயப்பலகைகள் மற்றும் இயக்கிகளில் வரும் SMP சார்ந்த சிக்கல்களை வழுநீக்குவதற்கு இது பயன்படும்.
nosound
இது ஒலி ஆதரவு மற்றும் ஒலியளவு அமைப்புகள் ஆகியவற்றை முடக்குகிறது. ஒலியமைப்பால் பிரச்சனை வரும் முறைமைகளுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
nousb
இது USB கூறுகள் தானாக ஏற்றுவதை முடக்குகிறது. USB சிக்கல்களின் வழுநீக்கலின்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
slowusb
இது IBM BladeCenter போன்ற மெதுவான USB CDROMs களின் துவக்கச் செயல்பாடுகளுக்குத் தேவைப்படும் சில கூடுதல் இடைநிறுத்தங்களைச் சேர்க்கிறது.

ஏரண கனவளவு/சாதன மேலாண்மை

dolvm
லினக்ஸின் ஏரண கனவளவு மேலாண்மைக்கான ஆதரவை செயல்பட வைக்கிறது.

மற்ற விருப்பத்தேர்வுகள்

debug
வழுநீக்கலை செயல்படுத்துகிறது. ஏராளமான தரவுகளை திரையில் ஏற்றுவதால் இது குழப்பமானதாக மாற வாய்ப்புள்ளது.
docache
இது குறுந்தகட்டின் மொத்த இயக்குநேர பாகத்தையும் RAM இனுள் இடைமாற்று செய்கிறது. இந்த விருப்பத்தேர்விற்கு குறைந்தது குறுந்தகட்டை விட இரண்டு மடங்கு RAM தேவை.
doload=X
இது தொடக்க ram வட்டை (initial ramdisk) ஏதாவது பட்டியலிடப்பட்ட கூறு மற்றும் அதனை சார்ந்துள்ளவைகளை ஏற்ற செய்கிறது. X ற்கு பதிலாக கூறு பெயரை இடவும். காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்ட பட்டியலாக பல கூறுகளை குறிப்பிடலாம்.
dosshd
இது ஆளில்லாத நிறுவல்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் sshd ஐ துவக்கத்தில் துடங்குகிறது.
passwd=foo
இது சம குறியீட்டை அடுத்து வருவதை வேர் கடவுச்சொல்லாக அமைக்கும். முன்னிருப்பாக வேர் கடவுச்சொல் கலக்கப்பட்டிருப்பதால் இது dosshd க்கு தேவைப்படும்.
noload=X
இது தொடக்க ram வட்டை (initial ramdisk) சிக்கலை ஏற்படுத்தும் குறிப்பிட்ட கூறு ஏற்றுவதைத் தவிர்க்க வைக்கிறது. doload தொடரியலை ஒத்தது.
nonfs
portmap/nfsmount துவக்கத்தில் துடங்குவதை முடக்குகிறது.
nox
இது X-செயல்படுத்தப்பட்ட நிகழ் குறுந்தகடு தானியக்கமாக X ஐ இயங்குவதற்குப் பதிலாக ​கட்டளை வரியை அளிக்க வைக்கிறது.
scandelay
இது மெதுவாக பயன்படுத்த கூடிய நிலைக்கு வரும் சாதனங்களுக்காக துவக்க செயல்முறையில் குறிப்பிட்ட பாகங்களில் குறுந்தகட்டை 10 வினாடிகளுக்கு நிறுத்தி வைக்கும்.
scandelay=X
இது மெதுவாகப் பயன்படுத்தக் கூடிய நிலைக்கு வரும் சாதனங்களுக்காகத் துவக்கச் செயல்முறையில் குறிப்பிட்ட பாகங்களில் குறுந்தகட்டைப் பயனர் குறிப்பிட்ட வினாடிகளுக்கு நிறுத்தி வைக்கும். X ற்கு பதிலாக நிறுத்தி வைப்பதற்கான வினாடி எண்ணிக்கையை இடவும்.
குறிப்பு
துவக்க வல்ல ஊடகம் no* விருப்பத்தேர்வை சரிபார்த்த பின் do* விருப்பத்தேர்விற்கு வரும். இவ்வாறாக விருப்பத்தேர்வுகள் கூறிய அதே வரிசையில் மேலழுதிக்கொள்ளும்.

இப்போது ஊடகத்தைத் துவக்கி கர்னல் (முன்னிருப்பான ஜென்டூ கர்னல் போதவில்லை என்றால்) மற்றும் துவக்க விருப்பத்தேர்வுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, இங்கு நாங்கள் ஜென்டூ கர்னலை dopcmcia என்னும் கர்னல் அளவுருவோடு துவக்கியுள்ளோம்:

boot:gentoo dopcmcia

அடுத்து பயனர் ஒரு துவக்கத் திரை மற்றும் முன்னேற்றப்பட்டியுடன் வரவேற்கப்படுவார். US-அல்லாத விசைப்பலகையை கொண்ட முறைமையில் நிறுவல் தொடர்ந்தால், வெறுஞ்சொல்மயமான பயன்முறைக்கு மாற உடனடியாக Alt+F1 விசைக்கூட்டை அழுத்தி தூண்டியைப் பின்பற்றவற்றுவதை உறுதிப்படுத்தவும். 10 வினாடிகளுக்குள் எந்தவொரு தேர்வும் செய்யவில்லையென்றால் முன்னிருப்பான (US விசைப்பலகை) ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுத் துவக்கச் செயல்பாடு மேற்கொண்டு தொடரும். துவக்கச் செயல்பாடு முடிந்தவுடன், பயனர் தானியக்கமாக "நிகழ்" ஜென்டூ லினக்ஸ் சூழலில் வேர் பயனர் அதாவது மீக பயனராக உள்நுழைந்திருப்பார். நடப்பு முனையத்தில் ஒரு வேர் தூண்டி காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும். ஒருவர் Alt+F2, Alt+F3 மற்றும் Alt+F4 விசைக்கூட்டுகளை அழுத்துவதன் மூலம் மற்ற முனையங்களுக்கு மாறிக்கொள்ள முடியும். தொடங்கிய முனையத்திற்கே மீண்டும் வர Alt+F1 ஐ அழுத்தவும்.


கூடுதல் வன்பொருள் உள்ளமைவு

நிறுவல் ஊடகம் துவங்கும்போது, எல்லா வன்பொருள் சாதனங்களையும் கண்டறிந்து, அதற்கான ஆதரவை வழங்கும் கர்னல் கூறுகளை ஏற்ற முயலும். பெரும்பாலான சூழல்களில் இது மிகவும் சிறப்பாகவே வேளை செய்கிறது என்றாலும் சில நேரங்களில் முறைமைக்குத் தேவையான கர்னல் கூறுகளைத் தானியக்க-ஏற்றம் செய்யாமல் போகலாம். PCI தானியக்க-கண்டறிதல் சில முறைமையின் வன்பொருட்களை மறந்துவிட்டால், அதற்கான கர்னல் கூறுகளை கைமுறையாகத்தான் ஏற்ற வேண்டும்.

அடுத்த எடுத்துக்காட்டில் 8139too கூறு (குறிப்பிட்ட வகையான வலையமைப்பு இடைமுகங்களை ஆதரிக்கிறது) வை ஏற்றுகிறது:

root #modprobe 8139too

விரும்பினால்: பயனர் கணக்குகள்

மற்றவர்கள் நிறுவல் சூழலை அணுக வேண்டிய தேவை இருந்தால் அல்லது நிறுவல் ஊடகத்தில் வேர்-அல்லாத பயனராகக் கட்டளைகளை இயக்க வேண்டிய தேவை இருந்தால் (பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக வேர் உரிமை இல்லாமல் irssi இல் அரட்டை அடிப்பது போன்றவை), கூடுதலாக ஒரு பயனர் கணக்கை உருவாக்கி வேர் கடவுச்சொல்லை வலுவானதாக அமைக்க வேண்டும்.

வேர் கடவுச்சொல்லை மாற்ற, passwd கட்டளையை பயன்படுத்தவும்:

root #passwd
New password: (புதிய கடவுச்சொல்லை இடுக)
Re-enter password: (புதிய கடவுச்சொல்லை மீண்டும் இடுக)

ஒரு பயனர் கணக்கை உருவாக்க, முதலில் அவரின் விவரங்களையும் பின் அவர் கணக்கிற்கான கடவுச்சொல்லையும் இடவும். இதை useradd மற்றும் passwd என்னும் கட்டளைகளைக் கொண்டு செய்து முடிக்கலாம்.

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில் john என்னும் பயனர் உருவாக்கப்படுகிறார்:

root #useradd -m -G users john
root #passwd john
New password: (john ற்கான கடவுச்சொல்லை இடுக)
Re-enter password: (இட்ட கடவுச்சொல்லை மீண்டும் இடுக)

தற்போதுள்ள வேர் பயனரில் இருந்து புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பயனர் கணக்கிற்கு மாற, su கட்டளையை பயன்படுத்தவும்:

root #su - john

விரும்பினால்: நிறுவும்போது நிறுவல் ஆவணங்களை பார்க்க

TTY க்கள்

சென்டூ கையேட்டை நிறுவலின் போது பார்க்க, முதலில் மேற்கூறியவாறு ஒரு பயனர் கணக்கை உருவாக்கவும். பின் புதிய முனையத்திற்கு (TTY) Alt+F2 என்னும் விசை சேர்க்கையை அழுத்தவும்.

நிறுவலின் போது, இணைய இணைப்பு வேளை செய்யத் துடங்கியவுடன் சென்டூ கையேட்டில் உலாவ links கட்டளையைப் பயன்படுத்தலாம்.

user $links https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/ta

மூல முனையத்திற்கு பின்செல்ல, Alt+F1 கூட்டுவிசையை அழுத்தவும்.

துணுக்கு
When booted to the Gentoo minimal or Gentoo admin environments, seven TTYs will be available. They can be switched by pressing Alt then a function key between F1-F7. It can be useful to switch to a new terminal when waiting for job to complete, to open documentation, etc.

GNU திரை

திரை (Screen) பயன்பாடு முன்னிருப்பாக அதிகாரப்பூர்வமான சென்டூ நிறுவல் ஊடகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. முன்னர் கூறியதுபோல் நிறுவல் வழிமுறைகளைப் பார்ப்பதற்குப் பல TTY களை பயன்படுத்துவதை விட screen முறையைக் கொண்டு பிரிந்த திரைகளாகக் காண்பதை சில கைதேர்ந்த லினக்சு ஆர்வலர்கள் பயனுள்ளதாகக் கருதுகின்றனர்.

விரும்பினால்: SSH மறைநிரலை தொடங்குதல்

மற்ற பயனர்கள் நிறுவலின் போது முறைமையை அணுகுவதை அனுமதிப்பதற்கு (ஒருவேளை நிறுவலின்போது தேவைப்படும் துணைக்கு அல்லது தொலைநிலையாகச் செய்ய), ஒரு பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டு (ஆவணத்தில் முன்னர் கூறியது போல்) SSH மறைநிரல் துவக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

OpenRC init இல் SSH மறைநிரலை தொடங்க, பின்வரும் கட்டளையை பயன்படுத்தவும்:

root #rc-service sshd start
குறிப்பு
பயனர் தனது முறைமையில் உள்நுழைந்தவுடன், அதற்கான புரவலன் சாவி உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் (ஒப்பம் என அழைக்கப்படுவதன் மூலம்) என்னும் செய்தியைக் காணப்படும். இது பொதுவாக முதன்முறையாக SSH சேவையகத்தோடு இணைக்கப்படும்போது ஏற்படலாம். அதே முறைமையெல்லாம் நிறுவப்பட்டு, புதிதாக நிறுவப்பட்ட முறைமையில் எவரேனும் உள்நுழைந்தால், SSH பயனர் புரவலன் சாவி மாற்றப்பட்டதாக எச்சரிப்பார். இதற்குக் காரணம் பயனர் இப்போது முற்றிலும் வேறு SSH சேவையகத்தில் (நிறுவல் இப்போது பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் நிகழ் சூழல் இல்லாமல் புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ள சென்டூ முறைமையில்) உள்நுழைந்துள்ளார். பயனர் முறைமையில் புரவலன் சாவியை மாற்ற அப்போது திரையில் தெரியும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

sshd ஐ பயன்படுத்த, வலையமைப்பு முறையாக வேளை செய்ய வேண்டும். அடுத்து [[Handbook:AMD64/Installation/Networking/ta|]] என்னும் பகுதியில் தொடரவும்.