கையேடு:AMD64/Portage/தனிப்பயன்மரம்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:AMD64/Portage/CustomTree and the translation is 100% complete.
AMD64 கையேடு
நிறுவல்
நிறுவலைப் பற்றி
ஊடகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
வலையமைப்பை உள்ளமைத்தல்
தகடுகளை ஆயத்தப்படுத்தல்
நிலை3 ஐ நிறுவுதல்
அடிப்படை முறைமையை நிறுவுதல்
கருநிரலை உள்ளமைத்தல்
முறைமையை உள்ளமைத்தல்
கருவிகளை நிறுவுதல்
துவக்க ஏற்றியை உள்ளமைத்தல்
நிறுவலை முடித்தல்
ஜென்டூவோடு வேளை செய்தல்
Portage முன்னுரை
USE கொடிகள்
Portage தனிச்சிறப்புகள்
Init குறுநிரல் முறைமை
சூழல் மாறிகள்
Portage ஓடு வேளை செய்தல்
கோப்புகள் மற்றும் அடைவுகள்
மாறிகள்
மென்பொருள் கிளைகளைக் கலக்குதல்
கூடுதல் கருவிகள்
தனிப்பயன் தொகுப்பு கருவூலம்
மேம்பட்ட தனிச்சிறப்புகள்
வலையமைப்பு உள்ளமைவு
தொடங்குதல்
மேம்பட்ட உள்ளமைவு
கூறுநிலை வலையமாக்கம்
கம்பியில்லா
செயல்பாடுகளைச் சேர்த்தல்
இயக்க மேலாண்மை


ஜென்டூ கருவூலத்தின் உட்கணத்தைப் பயன்படுத்துதல்

தொகுப்புகள் மற்றும் பகுப்புகளைத் தவிர்த்து

மற்ற பகுப்புகள்/தொகுப்புகளைத் தவிர்த்து விட்டுக் குறிப்பிட்ட பகுப்புகள்/தொகுப்புகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து இற்றைப்படுத்த இயலும். இதை emerge --sync படிநிலையின் போது rsync ஐ குறிப்பிட்ட பகுப்புகள்/தொகுப்புகளைத் தவிர்க்கச் சொல்வதன் மூலம் செய்து முடிக்கலாம்.

/etc/portage/make.conf கோப்பில் உள்ள PORTAGE_RSYNC_EXTRA_OPTS மாறியில் தவிர்க்க வேண்டிய சாயல்களை உள்ளடக்கியுள்ள கோப்பின் பெயரை வரையறுக்கவும்:

கோப்பு /etc/portage/make.confதவிர்த்தல் கோப்பை வரையறுத்தல்
PORTAGE_RSYNC_EXTRA_OPTS="--exclude-from=/etc/portage/rsync_excludes"
கோப்பு /etc/portage/rsync_excludesஎல்லா விளையாட்டுக்களையும் தவிர்த்தல்
games-*/*

புதிய, அனுமதிக்கப்பட்ட தொகுப்புகளானது சில புதிய ஆனால் தவிர்க்கப்பட்ட தொகுப்புகளைச் சார்ந்து இருக்கலாம் என்பதால் இது சார்புநிலை சிக்கல்களை விளைவிக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதை குறித்துக்கொள்ளவும்.

இந்த வழிமுறை வேலை செய்வதற்கு, manifest சரிபார்த்தல் முடக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இது கருவூலத்தின் பாதுகாப்பைக் குறைக்கும். சரிபார்த்தலை முடக்க, sys-apps/portage இல் உள்ள rsync-verify USE கொடியை முடக்கவும் அல்லது ஜென்டூ கருவூலத்தின் repos.conf பதிவில் sync-rsync-verify-metamanifest=no என அமைக்கவும்.

அதிகாரப்பூர்வமற்ற ebuild களை சேர்த்தல்

தனிப்பயன் ebuild கருவூலத்தை வரையறுத்தல்

ஜென்டூ ebuild கருவூலம் மூலம் அதிகாரப்பூர்வமாகக் கிடைக்காத ebuild களை பயன்படுத்துமாறு Portage ற்கு அறிவுறுத்த இயலும். இதைச் செய்ய, மூன்றாம் தரப்பு ebuild சேமித்து வைப்பதற்காக ஒரு புதிய அடைவை (எடுத்துக்காட்டாக /var/db/repos/localrepo) உருவாக்கவும். இந்த புதிய கருவூலத்திற்கு அதிகாரப்பூர்வ ஜென்டூ கருவூலத்தின் அடைவு கட்டமைப்பை ஒத்த அமைப்பு தேவைப்படும்.

root #mkdir -p /var/db/repos/localrepo/{metadata,profiles}
root #chown -R portage:portage /var/db/repos/localrepo

அடுத்து, கருவூலத்திற்காக நடைமுறைக்கொத்த ஒரு பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு "localrepo" என்னும் பெயரைப் பயன்படுத்துகிறது:

root #echo 'localrepo' > /var/db/repos/localrepo/profiles/repo_name

Tell Portage that the repository master is the main Gentoo ebuild repo, and that the local repository should not be automatically synchronized (as it is not backed by an external source such as an rsync server, git mirror, or other repository type):

கோப்பு /var/db/repos/localrepo/metadata/layout.conf
masters = gentoo
auto-sync = false

Finally, enable the repository on the local system by creating a repository configuration file inside /etc/portage/repos.conf. This will inform Portage of where the custom local repository can be found:

கோப்பு /etc/portage/repos.conf/localrepo.conf
[localrepo]
location = /var/db/repos/localrepo

பல்வேறு மேல்தளமிடுதல்களோடு வேளை செய்தல்

For the power users who develop on several overlays, test packages before they hit the Gentoo repository or just want to use unofficial ebuilds from various sources, the app-portage/layman package brings layman, a tool to help users keep the overlay repositories up to date.

இதற்கு மாற்றாக, Portage இல் சொந்த ஒத்திசைத்தலை பயன்படுத்த app-eselect/eselect-repository ஐ நிறுவவும். இதையும் காண்க Eselect/கருவூலம்

eselect கருவூலம்

Adding repositories is simple with the eselect module (available via app-eselect/eselect-repository):

எடுத்துக்காட்டாக, கடினமாக்கப்பட்ட-உருவாக்கம் மேல்தளமிடுதலை செயல்படுத்த:

root #eselect repository enable hardened-development

இந்த வழிமுறையின் மூலம் சேர்க்கப்பட்ட மேல்தளமிடுதல்களை எளிமையாக இவ்வாறு இற்றைப்படுத்தலாம்:

root #emerge --sync

Layman

முதலில் மேல்தளமிடுதல் பயனர் வழிகாட்டி யில் கூறியுள்ளது போல் layman ஐ நிறுவி உள்ளமைக்கவும், பின் layman -a கட்டளையைப் பயன்படுத்தி விரும்பிய கருவூலங்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

எடுத்துக்காட்டாக, கடினமாக்கப்பட்ட-உருவாக்கம் மேல்தளமிடுதலை செயல்படுத்த:

root #layman -a hardened-development

layman மூலம் எவ்வளவு கருவூலங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும், பின்வரும் கட்டளையைக் கொண்டு அவை எல்லாவற்றையும் இற்றைப்படுத்தலாம்:

root #layman -S

மேல்தளங்களோடு வேலை செய்வதைப் பற்றிய மேலும் தகவல்களுக்கு, man layman என்னும் layman இன் கைமுறை பக்கத்தையும், முன்பு கூறிய layman/மேல்தளமிடுதல் பயனர் வழிகாட்டியையும் படிக்கவும்.

Portage-அல்லாத பராமரிக்கப்பட்ட மென்பொருள்

தன்-பராமரிக்கப்பட்ட மென்பொருளுடன் Portage ஐ பயன்படுத்துதல்

Sometimes users want to configure, install and maintain software individually without having Portage automate the process, even though Portage can provide the software titles. Known cases are kernel sources and Nvidia drivers. It is possible to configure Portage so it knows that a certain package is manually installed on the system (and thus take this information into account when calculating dependencies). This process is called injecting and is supported by Portage through the /etc/portage/profile/package.provided file.

எடுத்துக்காட்டாக, கைமுறையாக நிறுவப்படும் gentoo-sources-5.15.52 ஐ பற்றி Portage இடம் தெரிவிப்பதற்கு, பின்வரும் வரியை /etc/portage/profile/package.provided இல் சேர்க்கவும்:

கோப்பு /etc/portage/profile/package.providedgentoo-sources-5.15.52 கைமுறையாக நிறுவப்பட்டுள்ளதாக குறித்தல்
sys-kernel/gentoo-sources-5.15.52
குறிப்பு
இது = என்னும் குறியீடு இல்லாத பதிப்பைப் பயன்படுத்தும் கோப்பாகும்.