கையேடு:AMD64/Portage/கோப்புகள்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:AMD64/Portage/Files and the translation is 100% complete.
AMD64 கையேடு
நிறுவல்
நிறுவலைப் பற்றி
ஊடகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
வலையமைப்பை உள்ளமைத்தல்
தகடுகளை ஆயத்தப்படுத்தல்
நிலை3 ஐ நிறுவுதல்
அடிப்படை முறைமையை நிறுவுதல்
கருநிரலை உள்ளமைத்தல்
முறைமையை உள்ளமைத்தல்
கருவிகளை நிறுவுதல்
துவக்க ஏற்றியை உள்ளமைத்தல்
நிறுவலை முடித்தல்
சென்டூவோடு வேளை செய்தல்
Portage முன்னுரை
USE கொடிகள்
Portage தனிச்சிறப்புகள்
Init குறுநிரல் முறைமை
சூழல் மாறிகள்
Portage ஓடு வேளை செய்தல்
கோப்புகள் மற்றும் அடைவுகள்
மாறிகள்
மென்பொருள் கிளைகளைக் கலக்குதல்
கூடுதல் கருவிகள்
தனிப்பயன் தொகுப்பு கருவூலம்
மேம்பட்ட தனிச்சிறப்புகள்
வலையமைப்பு உள்ளமைவு
தொடங்குதல்
மேம்பட்ட உள்ளமைவு
கூறுநிலை வலையமாக்கம்
கம்பியில்லா
செயல்பாடுகளைச் சேர்த்தல்
இயக்க மேலாண்மை

உள்ளமைவு வழிகாட்டுதல்கள்

Portage ஆனது /usr/share/portage/config/make.globals இல் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள முன்னிருப்பு உள்ளமைவுகளோடு கிடைக்கிறது. எல்லா Portage உள்ளமைவுகளும் மாறிகள் மூலம் கையாளப்படுகிறது. என்ன மாறிகளை portage கவனிக்கிறது என்பதையும் அதன் பொருள் என்ன என்பதையும் பின்னர் விரிவாகக் காணலாம்.

Since many configuration directives differ between architectures, Portage also has default configuration files which are part of the system profile. This profile is pointed to by the /etc/portage/make.profile symlink; Portage's configurations are set in the make.defaults files of the profile and all parent profiles. We'll explain more about profiles and the /etc/portage/make.profile directory later on.

When changing a configuration variable, do not alter /usr/share/portage/config/make.globals or make.defaults. Instead use /etc/portage/make.conf which has precedence over the previous files. For more information, read the /usr/share/portage/config/make.conf.example. As the name implies, this is merely an example file - Portage does not read in this file.

It is also possible to define a Portage configuration variable as an environment variable, but we don't recommend this.

தனியமைப்பு-சார்ந்த தகவல்கள்

We've already encountered the /etc/portage/make.profile directory. Well, this is not exactly a directory but a symbolic link to a profile, by default one inside /var/db/repos/gentoo/profiles/ although one can create their own profiles elsewhere and point to them. The profile this symlink points to is the profile to which the system adheres.

A profile contains architecture-specific information for Portage, such as a list of packages that belong to the system corresponding with that profile, a list of packages that don't work (or are masked-out) for that profile, etc.

பயனர்-சார்ந்த உள்ளமைவு

When Portage's behavior needs to be changed regarding the installation of software, then the right set of files inside /etc/portage/ will need to be changed. It is highly recommended to use files within /etc/portage/ and highly discouraged to override the behavior through environment variables!

Within /etc/portage/ users can create the following files:

 • package.mask which lists the packages that Portage should never try to install
 • package.unmask which lists the packages Portage should be able to install even though the Gentoo developers highly discourage users from emerging them
 • package.accept_keywords which lists the packages Portage should be able to install even though the package hasn't been found suitable for the system or architecture (yet)
 • package.use which lists the USE flags to use for certain packages without having the entire system use those USE flags

These don't have to be files; they can also be directories that contain one file per package. More information about the /etc/portage/ directory and a full list of possible files that can be created can be found in the Portage man page:

user $man portage

Portage கோப்பு மற்றும் அடைவு இருப்பிடங்களை மாற்றுதல்

The previously mentioned configuration files cannot be stored elsewhere - Portage will always look for those configuration files at those exact locations. However, Portage uses many other locations for various purposes: build directory, source code storage, Gentoo repository location, ...

All these purposes have well-known default locations but can be altered to personal taste through /etc/portage/make.conf. The rest of this chapter explains what special-purpose locations Portage uses and how to alter their placement on the filesystem.

This document isn't meant to be used as a reference though. To get 100% coverage, please consult the Portage and make.conf man pages:

user $man portage
user $man make.conf

கோப்புகளைச் சேமித்தல்

சென்டூ ebuild கருவூலம்

The default location of the Gentoo ebuild repository is at /var/db/repos/gentoo. This is defined by the default repos.conf file found at /usr/share/portage/config/repos.conf. To modify the default, copy this file to /etc/portage/repos.conf/gentoo.conf and change the location setting. When storing the Gentoo ebuild repository elsewhere (by altering this variable), don't forget to change the /etc/portage/make.profile symbolic link accordingly.

After changing the location setting in /etc/portage/repos.conf/gentoo.conf, it is recommended to alter the following variables in /etc/portage/make.conf as well since they will not notice the location change. This is due to how Portage handles variables: PKGDIR, DISTDIR, and RPMDIR.

முன் கட்டப்பட்ட இருமத் தொகுதிகள்

Even though Portage doesn't use pre-built binaries by default, it has extensive support for them. When asking Portage to work with pre-built packages, it will look for them in /var/cache/binpkgs. This location is defined by the PKGDIR variable.

மூல நிரல்

Application source code is stored in /var/cache/distfiles by default. This location is defined by the DISTDIR variable.

Portage தரவகம்

Portage stores the state of the system (what packages are installed, what files belong to which package, ...) in /var/db/pkg.

எச்சரிக்கை
Do not alter the system state files manually! It might break Portage's knowledge of the system.

Portage பதுக்ககம்

The Portage cache (with modification times, virtuals, dependency tree information, ...) is stored in /var/cache/edb. This location really is a cache: users can clean it if they are not running any Portage-related application at that moment.

மென்பொருளைக் கட்டுதல்

தற்காலிக portage கோப்புகள்

இயல்பாக Portage இன் தற்காலிக கோப்புகள் /var/tmp/ என்னும் இடத்தில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். இதை PORTAGE_TMPDIR என்னும் மாறி வரையறுக்கிறது.

அடைவைக் கட்டுதல்

Portage ஆனது அது emerge செய்யும் ஒவ்வொரு தொகுப்பிற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டு அடைவை /var/tmp/portage/ என்னும் இடத்திற்குள் உருவாக்குகிறது. இந்த இடம் portage/ ஆல் கடையிணைப்பு செய்யப்பட்ட PORTAGE_TMPDIR மாறியால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

நிகழ் கோப்பு முறைமை இருப்பிடம்

By default Portage installs all files on the current filesystem (/), but this can be changed by setting the ROOT environment variable. This is useful when creating new build images.

குறிப்புப்பதிவிடல் தனிச்சிறப்புகள்

இ-கட்டு (Ebuild) குறிப்புப்பதிவிடல்

Portage can create per-ebuild log files, but only when the PORT_LOGDIR variable is set to a location that is writable by Portage (through the Portage user). By default this variable is unset. If PORT_LOGDIR is not set, then there will not be any build logs with the current logging system, though users may receive some logs from the new elog support.

If PORT_LOGDIR is not defined and elog is used, then build logs and any other logs saved by elog will be made available, as explained below.

Portage offers fine-grained control over logging through the use of elog:

 • PORTAGE_ELOG_CLASSES: இவ்விடத்தில் பயனர்கள் என்ன செய்திகளை குறிப்புப்பதிவு செய்து வைத்துக்கொள்ளலாம் என்பதை வரையறுத்துக்கொள்ளலாம். இது info, warn, error, log மற்றும் qa ஆகியவற்றின் ஏதாவதொரு இடைவெளியால்-பிரிக்கப்பட்ட கூட்டாக இருக்கலாம்.
  • info: ebuild ஆல் அச்சடிக்கப்பட்ட "einfo" செய்திகளை குறிப்புப்பதிவு செய்கிறது.
  • warn: ebuild ஆல் அச்சடிக்கப்பட்ட "ewarn" செய்திகளை குறிப்புப்பதிவு செய்கிறது.
  • error: ebuild ஆல் அச்சடிக்கப்பட்ட "eerror" செய்திகளை குறிப்புப்பதிவு செய்கிறது.
  • log: சில ebuild களால் கண்டறியப்பட்ட "elog" செய்திகளை குறிப்புப்பதிவு செய்கிறது.
  • qa: ebuild ஆல் அச்சடிக்கப்பட்ட "QA Notice" செய்திகளை குறிப்புப்பதிவு செய்கிறது.
 • PORTAGE_ELOG_SYSTEM: This selects the module(s) to process the log messages. If left empty, logging is disabled. Any space-separated combination of save, custom, syslog, mail, save_summary, and mail_summary can be used. At least one module must be used in order to use elog.
  • save: This saves one log per package in $PORT_LOGDIR/elog, or /var/log/portage/elog if $PORT_LOGDIR is not defined.
  • custom: Passes all messages to a user-defined command in $PORTAGE_ELOG_COMMAND; this will be discussed later.
  • syslog: Sends all messages to the installed system logger.
  • mail: Passes all messages to a user-defined mailserver in $PORTAGE_ELOG_MAILURI; this will be discussed later. The mail features of elog require >=portage-2.1.1.
  • save_summary: Similar to save, but it merges all messages in $PORT_LOGDIR/elog/summary.log, or /var/log/portage/elog/summary.log if $PORT_LOGDIR is not defined.
  • mail_summary: Similar to mail, but it sends all messages in a single mail when emerge exits.
 • PORTAGE_ELOG_COMMAND: This is only used when the custom module is enabled. Users can specify a command to process log messages. Note that the command can make use of two variables: ${PACKAGE} is the package name and version, while ${LOGFILE} is the absolute path to the logfile. For instance:
குறிமுறை எடுத்துக்காட்டு PORTAGE_ELOG_COMMAND வரையறுத்தல்
PORTAGE_ELOG_COMMAND="/path/to/logger -p '\${PACKAGE}' -f '\${LOGFILE}'"
 • PORTAGE_ELOG_MAILURI: This contains settings for the mail module such as address, user, password, mail server, and port number. The default setting is "root@localhost localhost". The following is an example for an SMTP server that requires username and password-based authentication on a particular port (the default is port 25):
குறிமுறை Example PORTAGE_ELOG_MAILURI definition
PORTAGE_ELOG_MAILURI="user@some.domain username:password@smtp.some.domain:995"
 • PORTAGE_ELOG_MAILFROM: Allows the user to set the "from" address of log mails; defaults to "Portage" if unset.
 • PORTAGE_ELOG_MAILSUBJECT: Allows the user to create a subject line for log mails. Note that it can make use of two variables: ${PACKAGE} will display the package name and version, while ${HOST} is the fully qualified domain name of the host Portage is running on. For instance:
குறிமுறை Example PORTAGE_ELOG_MAILSUBJECT definition
PORTAGE_ELOG_MAILSUBJECT="package \${PACKAGE} was merged on \${HOST} with some messages"
முக்கியமானது
Users who used enotice with Portage-2.0.* must completely remove enotice, as it is incompatible with elog.