கையேடு:பகுதிகள்/பாகங்கள்/Systemd

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:Parts/Blocks/Systemd and the translation is 25% complete.
Outdated translations are marked like this.
எச்சரிக்கை
Readers should not try to follow instructions directly from the Handbook:Parts namespace (which is THIS page!). The sections displayed below are used as a skeleton for transcluding information into the computer architecture specific handbooks and are therefore lacking critical information.

Please visit the Handbook list to read instructions for a relevant computer architecture.

விரும்பினால்: systemd ஐ init முறைமையாக பயன்படுத்துதல்

மீதமுள்ள ஜென்டூ கையேடு OpenRC (ஜென்டூவின் மரபுவழி init முறைமை) ஐ முன்னிருப்பு init முறைமையாகப் பின்பற்றி அமைந்துள்ளது. systemd ஐ விரும்பினால், systemd கட்டுரையைக் காணவும். இதில் உள்ள வழிமுறைகள் கையேட்டின் பின்வரும் பரிவுகளில் உள்ள வழிமுறைகளை ஒத்து இருக்கும். குறிப்பாக, வெவ்வேறு init முறைமை கட்டளைகள் (systemctl) மற்றும் வேலைசெய்யக் கூடிய systemd சூழலை உருவாக்குவதற்கான systemd சார்ந்த சேவைகள் (timedatectl, hostnamectl போன்றவற்றை) பற்றி படிப்பவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறது.