கையேடு:PPC/Portage/மேம்பட்டது

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:PPC/Portage/Advanced and the translation is 100% complete.
PPC கையேடு
நிறுவல்
நிறுவலைப் பற்றி
ஊடகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
வலையமைப்பை உள்ளமைத்தல்
தகடுகளை ஆயத்தப்படுத்தல்
நிலை3 ஐ நிறுவுதல்
அடிப்படை முறைமையை நிறுவுதல்
கருநிரலை உள்ளமைத்தல்
முறைமையை உள்ளமைத்தல்
கருவிகளை நிறுவுதல்
துவக்க ஏற்றியை உள்ளமைத்தல்
நிறுவலை முடித்தல்
சென்டூவோடு வேளை செய்தல்
Portage முன்னுரை
USE கொடிகள்
Portage தனிச்சிறப்புகள்
Init குறுநிரல் முறைமை
சூழல் மாறிகள்
Portage ஓடு வேளை செய்தல்
கோப்புகள் மற்றும் அடைவுகள்
மாறிகள்
மென்பொருள் கிளைகளைக் கலக்குதல்
கூடுதல் கருவிகள்
தனிப்பயன் தொகுப்பு கருவூலம்
மேம்பட்ட தனிச்சிறப்புகள்
வலையமைப்பு உள்ளமைவு
தொடங்குதல்
மேம்பட்ட உள்ளமைவு
கூறுநிலை வலையமாக்கம்
கம்பியில்லா
செயல்பாடுகளைச் சேர்த்தல்
இயக்க மேலாண்மை

முன்னுரை

For most readers, the information received thus far is sufficient for all their Linux operations. But Portage is capable of much more; many of its features are for advanced customization purposes or are only applicable in specific corner cases.

Of course, with lots of flexibility comes a huge list of potential cases. It will not be possible to document them all here. Instead, the goal is to focus on some generic issues which can then be augmented to fit a particular niche. More tweaks and tips such as these can be found across the Gentoo wiki.

Most, if not all, of these additional features can be easily found by digging through the manual pages that are provided with Portage:

user $man portage
user $man make.conf

Finally, know that these are advanced features which, if not configured correctly, can make debugging and troubleshooting much more difficult. Be sure any of these sorts of customization is explicitly mentioned when opening a bug report.

ஒவ்வொரு தொகுப்பிற்கான சூழல் மாறிகள்

/etc/portage/env ஐ பயன்படுத்துதல்

By default, package builds will use the environment variables defined in /etc/portage/make.conf, such as CFLAGS, MAKEOPTS and others. In some cases, it is beneficial to provide different variables for specific packages. To do so, Portage supports the use of the /etc/portage/env directory and /etc/portage/package.env file.

The /etc/portage/package.env file contains a list of packages for which deviating environment variables are needed as well as a specific identifier that indicates to Portage which identifier file to apply. The identifier name is free format. Portage will look for a file with the exactly same case-sensitive name as the identifier. See the following example for more detail.

எடுத்துக்காட்டு: குறிப்பிட்ட தொகுப்புகளுக்காக வழுநீக்குதலைப் பயன்படுத்துதல்

எடுத்துக்காட்டாக, media-video/mplayer தொகுப்பிற்கான வழுநீக்குதலை நாம் செயல்படுத்தலாம்.

Set the debugging variables in a file called /etc/portage/env/debug-cflags. The filename is arbitrarily chosen, but of course the name reflects the purpose of the file, which should make it obvious if reviewing later why the file exists. The /etc/portage/env directory will need created if it does not yet exist:

root #mkdir /etc/portage/env
கோப்பு /etc/portage/env/debug-cflagsவழுநீக்குதலுக்கான குறிப்பிட்ட மாறிகள்
CFLAGS="-O2 -ggdb -pipe"
FEATURES="${FEATURES} nostrip"

Next, the media-video/mplayer package is 'tagged' to use the new debug identifier in the package.env file:

கோப்பு /etc/portage/package.envUse the debug-cflags identifier for the mplayer package
media-video/mplayer debug-cflags

emerge செயல்முறையில் கொக்கியிடுதல்

/etc/portage/bashrc மற்றும் இணைக்கப்பெற்ற கோப்புகளைப் பயன்படுத்துதல்

When Portage works with ebuilds, it uses a bash environment in which it calls the various build functions (like src_prepare, src_configure, pkg_postinst, etc.). Portage allows system administrators to set up a specific bash environment.

The advantage of using a specific bash environment is that it allows for hooks into the emerge process during each step it performs. This can be done for every emerge (through /etc/portage/bashrc) or by using per-package environments (through /etc/portage/env as discussed earlier).

To hook in the process, the bash environment can listen to the variables EBUILD_PHASE, CATEGORY as well as the variables that are always available during ebuild development (such as P, PF, ...). Based on the values of these variables additional steps and/or functions can be executed.

எடுத்துக்காட்டு: கோப்பு தரவுதளத்தை இற்றைப்படுத்தல்

In this example, the /etc/portage/bashrc file will be used to call some file database applications in order to ensure their databases are up to date with the system. The applications used in the example are aide (an intrusion detection tool) and updatedb (to use with mlocate), but these are meant as examples. Do not consider this as a guide for AIDE.

To use /etc/portage/bashrc for this case, we need to "hook" in the postrm (after removal of files) and postinst (after installation of files) functions, because that is when the files on the file system have been changed.

கோப்பு /etc/portage/bashrcHooking into the postinst and postrm phases
if [ "${EBUILD_PHASE}" == "postinst" ] || [ "${EBUILD_PHASE}" == "postrm" ];
then
  echo ":: Calling aide --update to update its database"
  aide --update
  echo ":: Calling updatedb to update its database"
  updatedb
fi

--sync க்கு பின் பணிகளை செயல்படுத்துதல்

/etc/portage/postsync.d இருப்பிடத்தை பயன்படுத்துதல்

In addition to hooking into the ebuild phases, Portage offers another option for hook functionality: postsync.d. These types of hooks are run after updating, also referred to as syncing, the Gentoo ebuild repository. In order to run tasks after updating the Gentoo repository, put scripts inside the /etc/portage/postsync.d directory. Be sure any files inside the directory have been marked as executable or they will not run.

எடுத்துக்காட்டு: eix-update ஐ இயக்குதல்

If eix-sync was not used to update sync the repository, then it is still possible to update the eix database after running emerge --sync (or emerge-webrsync) by putting a symlink to /usr/bin/eix called eix-update in /etc/portage/postsync.d.

root #ln -s /usr/bin/eix /etc/portage/postsync.d/eix-update
குறிப்பு
If a different name is chosen, then it needs to be a script that calls /usr/bin/eix-update instead. The eix binary looks at how it has been called to determine which function to execute. If a symlink were created that pointed to eix yet was not called eix-update, it would not run correctly.

தனியமைப்பு அமைப்புகளை மேலெழுதல்

/etc/portage/profile ஐ பயன்படுத்துதல்

By default, Gentoo uses the settings contained in the profile pointed to by /etc/portage/make.profile, which is a symbolic link to the target profile directory. These profiles define both specific settings as well as inherit settings from other profiles (through their parent files).

By using /etc/portage/profile, system administrators can override profile settings such as packages (what packages are considered to be part of the system set), forced USE flags, and more.

எடுத்துக்காட்டு: nfs-utils ஐ முறைமை தொகுதியில் சேர்த்தல்

When using an NFS-based file systems for critical file systems, it might be necessary to mark net-fs/nfs-utils as a system package, which will cause Portage to heavily warn administrators in the event they would attempt to unmerge it.

இதை செய்ய நாம் தொகுப்பை * ஐ கொண்டு முன்னொட்டு செய்து /etc/portage/profile/packages இல் சேர்க்கலாம்.

கோப்பு /etc/portage/profile/packagesnfs-utils ஐ முறைமை தொகுப்பாக குறித்தல்
*net-fs/nfs-utils

தரமற்ற ஒட்டுகளை இடுதல்

Patching source code using user patches in /etc/portage/patches/

User patches provide a way to apply patches to package source code when sources are extracted before installation. This can be useful for applying upstream patches to unresolved bugs, or simply for local customizations.

Patches need to be dropped into /etc/portage/patches/. They will automatically be applied during package installation.

Patches can be dropped into any of the following directories:

  • /etc/portage/patches/${CATEGORY}/${P}/ e.g. /etc/portage/patches/dev-lang/python-3.3.5-r1/
  • /etc/portage/patches/${CATEGORY}/${PN}/ e.g. /etc/portage/patches/dev-lang/python-3.4.2/
  • /etc/portage/patches/${CATEGORY}/${P}-${PR}/ e.g. /etc/portage/patches/dev-lang/python-3.3.5-r0/

எடுத்துக்காட்டு: Firefox க்கான ஒட்டை இடுதல்

The www-client/firefox package is one of the many that already call eapply_user (possibly implicitly) from within the ebuild, so there is no need to override anything specific.

If for some reason (for instance because a developer provided a patch and asked to check if it fixes the bug reported) patching Firefox is wanted, all that is needed is to put the patch in /etc/portage/patches/www-client/firefox/ (it might be best to use the full name and version so that the patch does not interfere with later versions) and rebuild Firefox.