Handbook:X86/Installation/Networking

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:X86/Installation/Networking and the translation is 100% complete.
X86 Handbook
Instalacja
O instalacji
Wybór medium instalacyjnego
Konfiguracja sieci
Przygotowanie dysków
Instalacja etapu 3
Instalacja systemu podstawowego
Konfiguracja jądra
Konfiguracja systemu
Instalacja narzędzi
Instalacja systemu rozruchowego
Finalizacja
Praca z Gentoo
Wstęp do Portage
Flagi USE
Funkcje portage
System initscript
Zmienne środowiskowe
Praca z Portage
Pliki i katalogi
Zmienne
Mieszanie działów oprogramowania
Dodatkowe narzędzia
Custom package repository
Funkcje zaawansowane
Konfiguracja sieci
Zaczynamy
Zaawansowana konfiguracja
Sieć modularna
Sieć bezprzewodowa
Dodawanie funkcjonalności
Dynamiczne zarządzanie

Może to po prostu działa?

Jeśli system jest podłączony do sieci Ethernet z serwerem DHCP, jest bardzo prawdopodobne, że sieć została już skonfigurowana automatycznie. Jeśli tak, to wiele poleceń obsługujących sieć na płycie instalacyjnej, takich jak ssh, scp, ping, irssi, wget i links, będzie działać natychmiast.

Używając DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) umożliwia automatyczne otrzymywanie informacji sieciowych (adres IP, maska sieci, adres rozgłoszeniowy, brama, serwery nazw itp.). Działa to tylko wtedy, gdy w sieci znajduje się serwer DHCP (lub jeśli dostawca usług internetowych zapewnia usługę DHCP). Aby interfejs sieciowy odbierał te informacje automatycznie, użyj dhcpcd:

DHCP requires that a server be running on the same Layer 2 (Ethernet) segment as the client requesting a lease. DHCP is often used on RFC1918 (private) networks, but is also used to acquire public IP information from ISPs.

Wskazówka
Official Gentoo boot media runs dhcpcd automatically at startup. This behavior can be disabled by adding the nodhcp argument to the boot media kernel commandline.

If it is not already running, dhcpcd can be started on enp1s0 with:

root #dhcpcd eth0

Niektórzy administratorzy sieci wymagają, aby system używał nazwy hosta i nazwy domeny podanych przez serwer DHCP. W takim przypadku użyj:

root #dhcpcd -HD eth0

To stop dhcpcd, -x can be used:

root #dhcpcd -x
sending signal Term to pid 10831
waiting for pid 10831 to exit
See also
Dhcpcd usage

Testowanie sieci

A properly configured default route is a critical component of Internet connectivity, route configuration can be checked with:

root #ip route
default via 192.168.0.1 dev enp1s0

If no default route is defined, Internet connectivity is unavailable, and additional configuration is required.

Basic internet connectivity can be confirmed with a ping:

root #ping -c 3 1.1.1.1
Wskazówka
It's helpful to start by pinging a known IP address instead of a hostname. This can isolate DNS issues from basic Internet connectivity issues.

Outbound HTTPS access and DNS resolution can be confirmed with:

root #curl --location gentoo.org --output /dev/null

Jeśli wszystko zadziała, to pozostałą część tego rozdziału można pominąć i przejść od razu do następnego kroku instrukcji instalacji (Przygotowanie dysków).

If curl reports an error, but Internet-bound pings work, DNS may need configuration.

If Internet connectivity has not been established, first interface information should be verified, then:

Ustal nazwy interfejsów

If networking doesn't work out of the box, additional steps must be taken to enable Internet connectivity. Generally, the first step is to enumerate host network interfaces.

Jako alternatywę dla ifconfig można użyć polecenia ip do określenia nazw interfejsów. Poniższy przykład przedstawia dane wyjściowe funkcji ip addr (z innego systemu, więc wyświetlane informacje różnią się od poprzedniego przykładu):

The link argument can be used to display network interface links:

root #ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
4: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/ether e8:40:f2:ac:25:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

The address argument can be used to query device address information:

root #ip addr
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether e8:40:f2:ac:25:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.0.20.77/22 brd 10.0.23.255 scope global eno1
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::ea40:f2ff:feac:257a/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

The output of this command contains information for each network interface on the system. Entries begin with the device index, followed by the device name: enp1s0.

Wskazówka
Jeśli nie zostały wyświetlone żadne interfejsy, gdy użyto standardowego polecenia ifconfig, spróbuj użyć tego samego polecenia z opcją -a. Ta opcja wymusza na narzędziu wyświetlanie wszystkich interfejsów sieciowych wykrytych przez system, niezależnie od tego, czy są włączone, czy wyłączone. Jeśli ifconfig -a nie daje żadnych wyników, oznacza to, że sprzęt jest uszkodzony lub sterownik interfejsu nie został załadowany do jądra. Obie sytuacje wykraczają poza zakres niniejszego podręcznika. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z #gentoo (webchat).

W pozostałej części tego podręcznika zakładamy, że działający interfejs sieciowy nosi nazwę eth0.

W wyniku przejścia w kierunku przewidywalnych nazw interfejsów sieciowych, nazwa interfejsu eth0 w systemie może się znacznie różnić od starej konwencji nazewnictwa. Najnowsze nośniki instalacyjne mogą pokazywać zwykłe nazwy interfejsów sieciowych, takie jak eno0, ens1 lub enp5s0. Poszukaj interfejsu w danych wyjściowych ifconfig, który ma adres IP powiązany z siecią lokalną.

Optional: Application specific configuration

The following methods are not generally required, but may be helpful in situations where additional configuration is required for Internet connectivity.

Opcjonalnie: Konfiguracja serwera proxy

Jeśli dostęp do Internetu odbywa się za pośrednictwem serwera proxy, podczas instalacji konieczne jest skonfigurowanie informacji o serwerze proxy. Definiowanie proxy jest bardzo łatwe: wystarczy zdefiniować zmienną, która zawiera informacje o serwerze proxy.

Certain text-mode web browsers such as links can also make use of environment variables that define web proxy settings; in particular for the HTTPS access it also will require the https_proxy environment variable to be defined. While Portage will be influenced without passing extra run time parameters during invocation, links will require proxy settings to be set.

W większości przypadków wystarczy zdefiniować zmienne za pomocą nazwy hosta serwera. Na przykład zakładamy, że serwer proxy nazywa się proxy.gentoo.org, a port to 8080.

Informacja
The # symbol in the following commands is a comment. It has een added for clarity only and does not need to be typed when entering the commands.

Aby skonfigurować HTTP proxy (dla ruchu HTTP i HTTPS):

root #export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"

Jeśli serwer proxy wymaga nazwy użytkownika i hasła, użyj następującej składni zmiennej:

CODE Dodawanie nazwy użytkownika i hasła do zmiennej proxy
http://nazwa_użytkownika:hasło@proxy.gentoo.org:8080

Start links using the following parameters for proxy support:

user $links -http-proxy ${http_proxy} -https-proxy ${https_proxy}

Aby skonfigurować FTP proxy:

root #export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"

Start links using the following parameter for a FTP proxy:

user $links -ftp-proxy ${ftp_proxy}

Aby skonfigurować RSYNC proxy:

root #export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"

Alternatywa: Używając PPP

If PPPoE is required for Internet access, the Gentoo boot media includes the pppoe-setup script to simplify ppp configuration.

During setup, pppoe-setup will ask for:

 • The name of the Ethernet interface connected to the ADSL modem.
 • The PPPoE username and password.
 • DNS server IPs.
 • Whether or not a firewall is needed.
root #pppoe-setup
root #pppoe-start

In the event of failure, credentials in /etc/ppp/pap-secrets or /etc/ppp/chap-secrets should be verified. If credentials are correct, PPPoE Ethernet interface selection should be checked.

Alternatywa: Używając PPTP

Jeśli potrzebna jest obsługa PPTP, użyj pptpclient, który jest dostarczany na instalacyjnych dyskach CD. Jednak najpierw upewnij się, że konfiguracja jest prawidłowa. Edytuj /etc/ppp/pap-secrets lub /etc/ppp/chap-secrets, aby zawierały poprawną kombinację nazwy użytkownika i hasła:

Edit /etc/ppp/pap-secrets or /etc/ppp/chap-secrets so it contains the correct username/password combination:

root #nano -w /etc/ppp/chap-secrets

Następnie dostosuj /etc/ppp/options.pptp, jeśli jest to konieczne:

root #nano -w /etc/ppp/options.pptp

Po wykonaniu wszystkich czynności uruchom pptp (wraz z opcjami, których nie można ustawić w options.pptp), aby połączyć się z serwerem:

root #pptp <adres ip serwera>

Przygotowanie do dostępu bezprzewodowego

Uwaga
Do not use WEP unless it is the only option. WEP provides essentially no security over an open network.
Ważne
The iw command is only available on the following architectures: amd64, x86, arm, arm64, ppc, ppc64, and riscv.

When using a wireless (802.11) card, the wireless settings need to be configured before going any further. To see the current wireless settings on the card, one can use iw. Running iw might show something like:

root #iw dev wlp9s0 info
Interface wlp9s0
	ifindex 3
	wdev 0x1
	addr 00:00:00:00:00:00
	type managed
	wiphy 0
	channel 11 (2462 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2462 MHz
	txpower 30.00 dBm

Aby sprawdzić bieżące połączenie:

root #iw dev wlp9s0 link
Not connected.

lub

root #iw dev wlp9s0 link
Connected to 00:00:00:00:00:00 (on wlp9s0)
	SSID: GentooNode
	freq: 2462
	RX: 3279 bytes (25 packets)
	TX: 1049 bytes (7 packets)
	signal: -23 dBm
	tx bitrate: 1.0 MBit/s
Informacja
Some wireless cards may have a device name of wlan0 or ra0 instead of wlp9s0. Run ip link to determine the correct device name.

For most users, there are only two settings needed to connect, the ESSID (aka wireless network name) and, optionally, the WEP key.

 • Najpierw upewnij się, że interfejs jest aktywny:
root #ip link set dev wlp9s0 up
 • Aby połączyć się z otwartą siecią o nazwie "GentooNode":
root #iw dev wlp9s0 connect -w GentooNode
 • Aby połączyć się za pomocą szesnastkowego klucza WEP, poprzedź klucz przedrostkiem d::
root #iw dev wlp9s0 connect -w GentooNode key 0:d:1234123412341234abcd
 • Aby połączyć się za pomocą klucza ASCII WEP:
root #iw dev wlp9s0 connect -w GentooNode key 0:jakies-haslo
Informacja
Jeśli sieć bezprzewodowa jest wymaga szyfrowania WPA lub WPA2, należy użyć wpa_supplicant. Więcej informacji na temat konfigurowania sieci bezprzewodowych w Gentoo Linux można znaleźć w rozdziale Sieć bezprzewodowa w Podręczniku Gentoo.

Confirm the wireless settings by using iw dev wlp9s0 link. Once wireless is working, continue configuring the IP level networking options as described in the next section (Understanding network terminology) or use the net-setup tool as described previously.

Automatyczna konfiguracja sieci

In cases where automatic network configuration is unsuccessful, the Gentoo boot media provides scripts to aid in network configuration. net-setup can be used to configure wireless network information and static IPs.

root #net-setup eth0

net-setup zada kilka pytań dotyczących środowiska sieciowego. Kiedy wszystko zostanie zrobione, połączenie sieciowe powinno działać. Przetestuj połączenie sieciowe zgodnie z wcześniejszym opisem. Jeśli testy wypadną pozytywnie, gratulujemy! Pomiń resztę tej sekcji i przejdź do Przygotowanie dysków.

Ważne
Network status should be tested after any configuration steps are taken. In the event that configuration scripts do not work, manual network configuration is required.

Zrozumienie terminologii sieciowej

If all of the above fails, the network must be configured manually. This is not particularly difficult, but should be done with consideration. This section serves to clarify terminology and introduce users to basic networking concepts pertaining to manually configuring an Internet connection.

Wskazówka
Some CPE (Carrier Provided Equipment) combines the functions of a router, access point, modem, DHCP server, and DNS server into one unit. It's important to differentiate the functions of a device from the physical appliance.

Interfaces and addresses

Network interfaces are logical representations of network devices. An interface needs an address to communicate with other devices on the network. While only a single address is required, multiple addresses can be assigned to a single interface. This is especially useful for dual stack (IPv4 + IPv6) configurations.

For consistency, this primer will assume the interface enp1s0 will be using the address 192.168.0.2.

Ważne
IP addresses can be set arbitrarily. As a result, it's possible for multiple devices to use the same IP address, resulting in an address conflict. Address conflicts should be avoided by using DHCP or SLAAC.
Wskazówka
IPv6 typically uses StateLess Address AutoConfiguration (SLAAC) for address configuration. In most cases, manually setting IPv6 addresses is a bad practice. If a specific address suffix is preferred, interface identification tokens can be used.

Networks and CIDR

Once an address is chosen, how does a device know how to talk to other devices?

IP addresses are associated with networks. IP networks are contiguous logical ranges of addresses.

Classless Inter-Domain Routing or CIDR notation is used to distinguish network sizes.

 • The CIDR value, often notated starting with a /, represents the size of the network.
  • The formula 2 ^ (32 - CIDR) can be used to calculate network size.
  • Once network size is calculated, usable node count must be reduced by 2.
   • The first IP in a network is the Network address, and the last is typically the Broadcast address. These addresses are special and cannot be used by normal hosts.
Wskazówka
The most common CIDR values are /24, and /32, representing 254 nodes and a single node respectively.

A CIDR of /24 is the de-facto default network size. This corresponds to a subnet mask of 255.255.255.0, where the last 8 bits are reserved for IP addresses for nodes on a network.

The notation: 192.168.0.2/24 can be interpreted as:

 • The address 192.168.0.2
 • On the network 192.168.0.0
 • With a size of 254 (2 ^ (32 - 24) - 2)
  • Usable IPs are in the range 192.168.0.1 - 192.168.0.254
 • With a broadcast address of 192.168.0.255
  • In most cases, the last address on a network is used as the broadcast address, but this can be changed.

Using this configuration, a device should be able to communicate with any host on the same network (192.168.0.0).

The Internet

Once a device is on a network, how does it know how to talk to devices on the Internet?

To communicate with devices outside of local networks, routing must be used. A router is simply a network device that forwards traffic for other devices. The term default route or gateway typically refers to whatever device on the current network is used for external network access.

Wskazówka
It's a standard practice to make the gateway the first or last IP on a network.

If an Internet-connected router is available at 192.168.0.1, it can be used as the default route, granting Internet access.

To summarize:

 • Interfaces must be configured with an address and network information, such as the CIDR value.
 • Local network access is used to access a router on the same network.
 • The default route is configured, so traffic destined for external networks is forwarded to the gateway, providing Internet access.

The Domain Name System

Remembering IPs is hard. The Domain Name System was created to allow mapping between Domain Names and IP addresses.

Linux systems use /etc/resolv.conf to define nameservers to be used for DNS resolution.

Wskazówka
Many routers can also function as a DNS server, and using a local DNS server can augment privacy and speed up queries through caching.

Many ISPs run a DNS server that is generally advertised to the gateway over DHCP. Using a local DNS server tends to improve query latency, but most public DNS servers will return the same results, so server usage is largely based on preference.

Ręczna konfiguracja sieci

Interface address configuration

Ważne
When manually configuring IP addresses, the local network topology must be considered. IP addresses can be set arbitrarily; conflicts may cause network disruption.

To configure enp1s0 with the address 192.168.0.2 and CIDR /24:

root #ip address add 192.168.0.2/24 dev enp1s0
Wskazówka
The start of this command can be shortened to ip a.

Default route configuration

Configuring address and network information for an interface will configure link routes, allowing communication with that network segment:

root #ip route
192.168.0.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 192.168.0.2
Wskazówka
This command can be shortened to ip r.

The default route can be set to 192.168.0.1 with:

root #ip route add default via 192.168.0.1

DNS configuration

Nameserver info is typically acquired using DHCP, but can be set manually by adding nameserver entries to /etc/resolv.conf.

Uwaga
If dhcpcd is running, changes to /etc/resolv.conf will not persist. Status can be checked with ps x | grep dhcpcd.

nano is included in Gentoo boot media and can be used to edit /etc/resolv.conf with:

root #nano /etc/resolv.conf

Lines containing the keyword nameserver followed by a DNS server IP address are queried in order of definition:

FILE /etc/resolv.confUse Quad9 DNS.
nameserver 9.9.9.9
nameserver 149.112.112.112
FILE /etc/resolv.confUse Cloudflare DNS.
nameserver 1.1.1.1
nameserver 1.0.0.1

DNS status can be checked by pinging a domain name:

root #ping -c 3 gentoo.org

Once connectivity has been verified, continue with Preparing the disks.