கையேடு:பாகங்கள்/Portage/கருவிகள்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:Parts/Portage/Tools and the translation is 55% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎русский • ‎தமிழ் • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Parts கையேடு
நிறுவல்
நிறுவலைப் பற்றி
ஊடகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
வலையமைப்பை உள்ளமைத்தல்
தகடுகளை ஆயத்தப்படுத்தல்
நிலை3 ஐ நிறுவுதல்
அடிப்படை முறைமையை நிறுவுதல்
கருநிரலை உள்ளமைத்தல்
முறைமையை உள்ளமைத்தல்
கருவிகளை நிறுவுதல்
துவக்க ஏற்றியை உள்ளமைத்தல்
நிறுவலை முடித்தல்
ஜென்டூவோடு வேளை செய்தல்
Portage முன்னுரை
USE கொடிகள்
Portage தனிச்சிறப்புகள்
Init குறுநிரல் முறைமை
சூழல் மாறிகள்
Portage ஓடு வேளை செய்தல்
கோப்புகள் மற்றும் அடைவுகள்
மாறிகள்
மென்பொருள் கிளைகளைக் கலக்குதல்
கூடுதல் கருவிகள்
தனிப்பயன் தொகுப்பு கருவூலம்
மேம்பட்ட தனிச்சிறப்புகள்
வலையமைப்பு உள்ளமைவு
தொடங்குதல்
மேம்பட்ட உள்ளமைவு
கூறுநிலை வலையமாக்கம்
கம்பியில்லா
செயல்பாடுகளைச் சேர்த்தல்
இயக்க மேலாண்மை


dispatch-conf

dispatch-conf என்பது ._cfg0000_<name> கோப்புகளை ஒன்றாக்க உதவும் ஒரு கருவியாகும். ._cfg0000_<name> கோப்புகள் CONFIG_PROTECT மாறியால் பாதுகாக்கப்பட்ட அடைவில் உள்ள கோப்பை மேலெழுத Portage விரும்பும்போது இதை உற்பத்தி செய்கிறது.

With dispatch-conf, users are able to merge updates to their configuration files while keeping track of all changes. dispatch-conf stores the differences between the configuration files as patches or by using the RCS revision system. This means that if someone makes a mistake when updating a config file, the administrator can revert the file to the previous version at any time.

When using dispatch-conf, users can ask to keep the configuration file as-is, use the new configuration file, edit the current one or merge the changes interactively. dispatch-conf also has some nice additional features:

 • Automatically merge configuration file updates that only contain updates to comments.
 • Automatically merge configuration files which only differ in the amount of whitespace.

முதலில் /etc/dispatch-conf.conf கோப்பை திருத்தி, archive-dir மாறியால் குறிப்பிடப்பட்ட அடைவு ஒன்றை உருவாக்கவும். பிறகு dispatch-conf ஐ இயக்கவும்:

root #dispatch-conf

When running dispatch-conf, each changed config file will be reviewed one at a time. Press u to update (replace) the current config file with the new one and continue to the next file. Press z to zap (delete) the new config file and continue to the next file. The n key will instruct dispatch-conf to skip to the next file. This can be done to delay a merge until a future time. Once all config files have been taken care of, dispatch-conf will exit. At any time, q can be used to exit the application as well.

For more information, check out the dispatch-conf man page. It describes how to interactively merge current and new config files, edit new config files, examine differences between files, and more.

user $man dispatch-conf

etc-update

Another tool to merge configuration files is etc-update. It is not as simple to use as dispatch-conf, nor as fully featured, but it does provide an interactive merging setup and can also auto-merge trivial changes.

However, unlike dispatch-conf, etc-update does not preserve the old versions of the config files. Once a file is updated, the old version is gone forever. Be very careful, as using etc-update is significantly less safe than using dispatch-conf when desiring to keep old configuration files.

root #etc-update

After merging the straightforward changes, a list of protected files will be provided that have an update waiting. At the bottom the possible options are shown:

CODE etc-update ஆல் அளிக்கப்படும் விருப்பத்தேர்வுகள்
Please select a file to edit by entering the corresponding number.
       (-1 to exit) (-3 to auto merge all remaining files)
              (-5 to auto-merge AND not use 'mv -i'):

When entering -1, etc-update will exit and discontinue any other changes. With -3 or -5, all listed configuration files will be overwritten with the newer versions. It is therefore very important to first select the configuration files that should not be automatically updated. This is simply a matter of entering the number listed to the left of that configuration file.

எடுத்துக்காட்டாக, நாம் /etc/pear.conf என்னும் உள்ளமைவு கோப்பை தேர்ந்தெடுப்போம்:

CODE Updating a specific configuration file
Beginning of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
[...]
End of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
1) Replace original with update
2) Delete update, keeping original as is
3) Interactively merge original with update
4) Show differences again

The differences between the two files are shown. If the updated configuration file can be used without problems, enter 1. If the updated configuration file isn't necessary, or doesn't provide any new or useful information, enter 2. If the current configuration file has to be interactively updated, enter 3.

There is no point in further elaborating the interactive merging here. For completeness sake, we will list the possible commands that can be used while interactively merging the two files. Users are greeted with two lines (the original one, and the proposed new one) and a prompt at which the user can enter one of the following commands:

CODE ஊடாடும் ஒன்றாக்குதலுக்காகக் கிடைக்கும் கட்டளைகள்
ed:   திருத்திய பின் இரு பதிப்புகளையும் பயன்படுத்தும். ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு மேல் தலைப்பு இடப்படும்.
eb:   திருத்திய பின் இரு பதிப்புகளையும் பயன்படுத்தும்.
el:   திருத்திய பின் இடப்பக்க பதிப்பைப் பயன்படுத்தும்.
er:   திருத்திய பின் வலப்பக்க பதிப்பைப் பயன்படுத்தும்.
e:   புதிய பதிப்பைத் திருத்தும்.
l:   இடப்பக்க பதிப்பைப் பயன்படுத்தும்.
r:   வலப்பக்க பதிப்பைப் பயன்படுத்தும்.
s:   அமைதியாக பொது வரிகளைச் சேர்க்கும்.
v:   வெளிப்படையாக பொது வரிகளைச் சேர்க்கும்.
q:   வெளியேறும்.

After having finished updating the important configuration files, users can then automatically update all the other configuration files. etc-update will exit if it doesn't find any more updateable configuration files.

quickpkg

With quickpkg users can create archives of the packages that are already merged on the system. These archives can be used as prebuilt packages. Running quickpkg is straightforward: just add the names of the packages to archive.

எடுத்துக்காட்டாக, curl, orage மற்றும் procps ஐ காப்பக படுத்த:

root #quickpkg curl orage procps

The prebuilt packages will be stored in $PKGDIR (/var/cache/binpkgs/ by default). These packages are placed in $PKGDIR/CATEGORY.