கையேடு:பாகங்கள்/Portage/கிளைகள்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:Parts/Portage/Branches and the translation is 44% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎русский • ‎தமிழ் • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Parts கையேடு
நிறுவல்
நிறுவலைப் பற்றி
ஊடகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
வலையமைப்பை உள்ளமைத்தல்
தகடுகளை ஆயத்தப்படுத்தல்
நிலை3 ஐ நிறுவுதல்
அடிப்படை முறைமையை நிறுவுதல்
கருநிரலை உள்ளமைத்தல்
முறைமையை உள்ளமைத்தல்
கருவிகளை நிறுவுதல்
துவக்க ஏற்றியை உள்ளமைத்தல்
நிறுவலை முடித்தல்
ஜென்டூவோடு வேளை செய்தல்
Portage முன்னுரை
USE கொடிகள்
Portage தனிச்சிறப்புகள்
Init குறுநிரல் முறைமை
சூழல் மாறிகள்
Portage ஓடு வேளை செய்தல்
கோப்புகள் மற்றும் அடைவுகள்
மாறிகள்
மென்பொருள் கிளைகளைக் கலக்குதல்
கூடுதல் கருவிகள்
தனிப்பயன் தொகுப்பு கருவூலம்
மேம்பட்ட தனிச்சிறப்புகள்
வலையமைப்பு உள்ளமைவு
தொடங்குதல்
மேம்பட்ட உள்ளமைவு
கூறுநிலை வலையமாக்கம்
கம்பியில்லா
செயல்பாடுகளைச் சேர்த்தல்
இயக்க மேலாண்மை


ஒரு கிளையைப் பயன்படுத்துதல்

நிலையான

The ACCEPT_KEYWORDS variable defines what software branch to use on the system. It defaults to the stable software branch for the system's architecture, for instance amd64.

It is recommended to stick with the stable branch. However, if the administrator wants to help the Gentoo project by running unstable software, an architecture testing branch can be used. In this instance: ~amd64. Be aware, running unstable software may require submitting bug reports to https://bugs.gentoo.org if an issue with the is experienced.

சோதித்தல்

To use more recent software, users can consider using the testing branch instead. To have Portage use the testing branch, add a ~ in front of the architecture.

The testing branch is exactly what it says - Testing. If a package is in testing, it means that the developers feel that it is functional but has not been thoroughly tested. Users using the testing branch might very well be the first to discover a bug in the package in which case they should file a bug report to let the developers know about it.

Beware though; using the testing branch might incur stability issues, imperfect package handling (for instance wrong/missing dependencies), too frequent updates (resulting in lots of building) or broken packages. Users that do not know how Gentoo works and how to solve problems, we recommend to stick with the stable and tested branch.

For example, to select the testing branch for the amd64 architecture, edit /etc/portage/make.conf and set:

FILE /etc/portage/make.confசோதித்தல் கிளையைப் பயன்படுத்துதல்
ACCEPT_KEYWORDS="~amd64"

When changing from stable to testing, users will find out that lots of packages will be updated. Keep in mind that, after moving to the testing branch, it might be challenging to go back to the stable branch.

சோதித்தல் கிளையோடு நிலையான கிளையைக் கலக்குதல்

package.accept_keywords

It is possible to ask Portage to allow the testing branch for particular packages but use the stable branch for the rest of the system. To achieve this, add the package category and name in /etc/portage/package.accept_keywords. It is also possible to create a directory (with the same name) and list the package in the files under that directory.

எடுத்துக்காட்டாக, gnumeric ற்கான சோதித்தல் கிளையைப் பயன்படுத்த:

FILE /etc/portage/package.accept_keywordsgnumeric செயலிக்கு மட்டும் சோதித்தல் கிளையைப் பயன்படுத்துதல்
app-office/gnumeric

குறிப்பிட்ட பதிப்புகளைச் சோதித்தல்

To use a specific software version from the testing branch but don't want Portage to use the testing branch for subsequent versions, add in the version in the package.accept_keywords location. In this case use the = operator. It is also possible to enter a version range using the <=, <, > or >= operators.

In any case, if version information is added, an operator must be used. Without version information, an operator cannot be used.

In the following example we ask Portage to allow installing gnumeric-1.2.13 even when it is in the testing branch:

FILE /etc/portage/package.accept_keywordsAllow specific version selection
=app-office/gnumeric-1.2.13

மறைக்கப்பட்ட தொகுப்புகள்

package.unmask

Important
The Gentoo developers do not support the use of unmasking packages. Please exercise due caution when doing so. Support requests related to package.unmask and/or package.mask might not be answered.

When a package has been masked by the Gentoo developers, yet despite the reason mentioned in the package.mask file (situated in /var/db/repos/gentoo/profiles/ by default) a user still wants to use this package, then add the desired version (usually this will be the exact same line from the package.mask file in the profile) to the /etc/portage/package.unmask file (or in a file in that directory if it is a directory).

For instance, if =net-mail/hotwayd-0.8 is masked, then it can be unmasked by adding the exact same line in the package.unmask location:

FILE /etc/portage/package.unmaskUnmasking a particular package/version
=net-mail/hotwayd-0.8
Note
If an entry in /var/db/repos/gentoo/profiles/package.mask contains a range of package versions, then it is necessary to unmask only the version(s) that are actually needed. Please read the previous section to learn how to specify versions.

package.mask

It is also possible to ask Portage not to take a certain package or a specific version of a package into account. To do so, mask the package by adding an appropriate line to the /etc/portage/package.mask location (either in that file or in a file in this directory).

For instance, to prevent Portage from installing kernel sources newer than gentoo-sources-4.9.16, add the following line at the package.mask location:

FILE /etc/portage/package.maskMask gentoo-sources with a version greater than 4.9.16
>sys-kernel/gentoo-sources-4.9.16