கையேடு:MIPS/Portage/மாறிகள்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:MIPS/Portage/Variables and the translation is 100% complete.
MIPS கையேடு
நிறுவல்
நிறுவலைப் பற்றி
ஊடகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
வலையமைப்பை உள்ளமைத்தல்
தகடுகளை ஆயத்தப்படுத்தல்
நிலை3 ஐ நிறுவுதல்
அடிப்படை முறைமையை நிறுவுதல்
கருநிரலை உள்ளமைத்தல்
முறைமையை உள்ளமைத்தல்
கருவிகளை நிறுவுதல்
துவக்க ஏற்றியை உள்ளமைத்தல்
நிறுவலை முடித்தல்
ஜென்டூவோடு வேளை செய்தல்
Portage முன்னுரை
USE கொடிகள்
Portage தனிச்சிறப்புகள்
Init குறுநிரல் முறைமை
சூழல் மாறிகள்
Portage ஓடு வேளை செய்தல்
கோப்புகள் மற்றும் அடைவுகள்
மாறிகள்
மென்பொருள் கிளைகளைக் கலக்குதல்
கூடுதல் கருவிகள்
தனிப்பயன் தொகுப்பு கருவூலம்
மேம்பட்ட தனிச்சிறப்புகள்
வலையமைப்பு உள்ளமைவு
தொடங்குதல்
மேம்பட்ட உள்ளமைவு
கூறுநிலை வலையமாக்கம்
கம்பியில்லா
செயல்பாடுகளைச் சேர்த்தல்
இயக்க மேலாண்மை


Portage உள்ளமைவு

முன்பு குறிப்பிட்டது போல், Portage ஐ பல மாறிகளைக் கொண்டு உள்ளமைக்கலாம். இதற்கு அவற்றை /etc/portage/make.conf என்னும் கோப்பிலோ அல்லது /etc/portage/ இடத்தில் உள்ள எதாவதொரு துணை அடைவிலோ வரையறுக்கப்பட வேண்டும். இதைப்பற்றிய கூடுதல் மற்றும் முழு தகவல்களுக்கு make.conf கோப்பையும் Portage ற்கான கைமுறை பக்கத்தையும் காணவும்:

user $man make.conf
user $man portage

கட்டு-சார்ந்த விருப்பத்தேர்வுகள்

உள்ளமைத்தல் மற்றும் தொகுப்பி விருப்பத்தேர்வுகள்

Portage ஆனது செயலிகளைக் கட்டும்போது, பின்வரும் மாறிகளின் உள்ளடக்கத்தை தொகுப்பியில் செலுத்தி குறுநிரலை உள்ளமைக்கிறது:

CFLAGS மற்றும் CXXFLAGS
C மற்றும் C++ தொகுத்தலுக்கான விரும்பிய தொகுப்பி கொடிகளை வரையறுக்கிறது.
CHOST
செயலியின் உள்ளமைவு குறுநிரலுக்கான கட்டு புரவலன் தகவல்களை வரையறுக்கிறது
MAKEOPTS
இது make கட்டளையில் அளிக்கப்படும். பொதுவாக இது தொகுத்தல் செயலின் போது பயன்படுத்தப்படும் இணை செயல்களின் அளவை வரையறுக்க அமைக்கப்படுகிறது. make கட்டளையின் விருப்பத்தேர்வுகளைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை make கைமுறை பக்கத்தில் காணலாம்.

USE மாறியானது உள்ளமைத்தல் மற்றும் தொகுத்தலின் போதும் பயன்படும். இதைபற்றி முழுமையாக முன்புள்ள பாகத்தில் விளக்கி உரைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒன்றாக்குதல் விருப்பத்தேர்வுகள்

When Portage has merged a newer version of a certain software title, it will remove the obsoleted files of the older version from the system. Portage gives the user a 5 second delay before unmerging the older version. These 5 seconds are defined by the CLEAN_DELAY variable.

It is possible to tell emerge to use certain options every time it is run by setting EMERGE_DEFAULT_OPTS. Some useful options would be --ask, --verbose, --tree, and so on.

உள்ளமைவு கோப்பு பாதுகாப்பு

Portage-பாதுகாக்கப்பட்ட இருப்பிடங்கள்

Portage overwrites files provided by newer versions of a software title if the files aren't stored in a protected location. These protected locations are defined by the CONFIG_PROTECT variable and are generally configuration file locations. The directory listing is space-delimited.

A file that would be written in such a protected location is renamed and the user is warned about the presence of a newer version of the (presumable) configuration file.

இப்போதைய CONFIG_PROTECT அமைப்புகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்கு, emerge --info இன் வெளியீட்டைப் பயன்படுத்தவும்:

user $emerge --info | grep 'CONFIG_PROTECT='

Portage இன் உள்ளமைவு கோப்பு பாதுகாப்பு பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் emerge கைமுறை பக்கத்தில் உள்ள CONFIGURATION FILES பிரிவில் கிடைக்கும்:

user $man emerge

அடைவுகளை தவிர்த்தல்

பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட துணை அடைவுகளின் பாதுகாப்பை நீக்க, CONFIG_PROTECT_MASK மாறியைப் பயனர்கள் பயன்படுத்தலாம்.

பதிவிறக்க விருப்பத்தேர்வுகள்

சேவையக இருப்பிடங்கள்

When the requested information or data is not available on the system, Portage will retrieve it from the Internet. The server locations for the various information and data channels are defined by the following variables:

GENTOO_MIRRORS
மூலநிரல் கோப்புகளை (distfiles) கொண்டுள்ள சேவையக இருப்பிடங்களின் பட்டியலை வரையறுக்கிறது.
PORTAGE_BINHOST
முறைமைக்கான முன்-கட்டப்பட்ட தொகுப்புகளைக் கொண்டுள்ள குறிப்பிட்ட சேவையக இருப்பிடத்தை வரையறுக்கிறது.

A third setting involves the location of the rsync server which users use to update their local Gentoo repository. This is defined in the /etc/portage/repos.conf file (or a file inside that directory if it is defined as a directory):

sync-type
சேவையகத்தின் வகை மற்றும் rsync ற்கான முன்னிருப்புகள் ஆகியவற்றை வரையறுக்கிறது.
sync-uri
ஜென்டூ கருவூலத்திலிருந்து எடுத்துக் கொண்டு வருவதற்கு Portage பயன்படுத்தும் குறிப்பிட்ட சேவையகத்தை வரையறுக்கிறது.

GENTOO_MIRRORS, sync-type மற்றும் sync-uri மாறிகளை mirrorselect செயலியின் மூலம் தானியக்கமாக அமைக்க இயலும். ஐயத்திற்கு இடமின்றி, இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் app-portage/mirrorselect நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். மேலும் தகவல்களுக்கு, mirrorselect இன் எழிவரி உதவியைப் பார்க்கவும்:

root #mirrorselect --help

சூழலுக்கு பதிலி சேவையகத்தின் பயன்பாடு தேவைப்பட்டால், http_proxy, ftp_proxy மற்றும் RSYNC_PROXY மாறிகளை அறிவித்துக்கொள்ளலாம்.

Fetch கட்டளைகள்

மூலநிரல் கோப்புகளை எடுத்துக் கொண்டு வருவதற்கு Portage ஆனது wget ஐ இயல்பாகப் பயன்படுத்துகிறது. இதை FETCHCOMMAND மாறி மூலம் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

Portage ஆல், பகுதியளவில் பதிவிறக்கப்பட்ட மூலநிரல் கோப்புகளை மீண்டும் தொடர இயலும். இது இயல்பாக wget ஐ பயன்படுத்துகிறது எனினும் இதை RESUMECOMMAND மாறி மூலம் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

Make sure that the FETCHCOMMAND and RESUMECOMMAND store the source code in the correct location. Inside the variables the \${URI} and \${DISTDIR} variables can be used to point to the source code location and distfiles location respectively.

FETCHCOMMAND_HTTP, FETCHCOMMAND_FTP, RESUMECOMMAND_HTTP, RESUMECOMMAND_FTP மற்றும் பலவற்றை கொண்டு நெறிமுறை-சார்ந்த கையாளு நிரல்களை வரையறுக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

Rsync அமைப்புகள்

It is not possible to alter the rsync command used by Portage to update the Gentoo repository, but it is possible to set some variables related to the rsync command:

PORTAGE_RSYNC_OPTS
Sets a number of default variables used during sync, each space-separated. These shouldn't be changed unless you know exactly what you're doing. Note that certain absolutely required options will always be used even if PORTAGE_RSYNC_OPTS is empty.
PORTAGE_RSYNC_EXTRA_OPTS
ஒத்திசைவின் போது கூடுதல் விருப்பத்தேர்வுகளை அமைப்பதற்கு இது பயன்படும். ஒவ்வொரு விருப்பத்தேர்வும் இடைவெளியால் பிரிக்கப்பட்டதாகும்:
--timeout=<எண்>
இது rsync ஒரு தொடர்பானது நேர முடிவு அடைந்துவிட்டது எனக் கருதுவதற்கு முன் எவ்வளவு நேரம் rsync தொடர்பு காத்திருப்பில் இருப்பதற்கான வினாடிகளின் எண்ணிக்கையை வரையறுக்கிறது. இது 180 இல் முன்னிருப்பாக உள்ளது. எனினும் அழைப்புவழி மற்றும் மெதுவாக வேலை செய்யும் கணினிகளைப் பயன்படுத்தும் பயனர்கள் இதை 300 அல்லது அதற்கும் மேல் அமைக்கலாம்.
--exclude-from=/etc/portage/rsync_excludes
இது இற்றைப்படுத்தலின்போது rsync ஆனது தவிர்க்க வேண்டிய தொகுப்புகள் மற்றும்/அல்லது பகுப்புகளின் பட்டியலைக் கொண்டுள்ள கோப்பை சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்த வழக்கில், இது /etc/portage/rsync_excludes ஐ சுட்டிக்காட்டுகிறது.
--quiet
திரையில் வெளிவரும் வெளியீட்டின் அளவை குறைக்கும்.
--verbose
முழு கோப்பு பட்டியலைத் திரையில் அச்சிடும்.
--progress
ஒவ்வொரு கோப்பிற்கான முன்னேற்ற மானியைத் திரையில் காட்டுகிறது.
PORTAGE_RSYNC_RETRIES
Defines how many times rsync should try connecting to the mirror pointed to by the SYNC variable before bailing out. This variable defaults to 3.

இந்த விருப்பத்தேர்வுகளைப் பற்றிய மேலும் தகவல்களுக்கு, rsync இன் கைமுறை பக்கத்தைப் படிக்கவும்:

ஜென்டூ உள்ளமைவு

கிளை தேர்ந்தெடுத்தல்

It is possible to change the default branch with the ACCEPT_KEYWORDS variable. It defaults to the architecture's stable branch. More information on Gentoo's branches can be found in the next chapter.

Portage இன் தனிச்சிறப்புகள்

It is possible to activate certain portage features through the FEATURES variable. The Portage features have been discussed in previous chapters.

Portage இன் நடத்தை

வள மேலாண்மை

With the PORTAGE_NICENESS variable users can augment or reduce the nice value portage runs with. The PORTAGE_NICENESS value is added to the current nice value.

nice மதிப்புகளைப் பற்றிய மேலும் தகவல்களுக்கு, nice இன் கைமுறை பக்கத்தைக் காணவும்:

user $man nice

வெளியீடு நடத்தை

NOCOLOR மாறியானது false மதிப்பை முன்னிருப்பாகக் கொண்டுள்ளது. இது வண்ணமிடப்பட்ட வெளியீட்டைப் பயன்படுத்துவதை Portage முடக்க வேண்டுமா என்பதை வரையறுக்கிறது.