Translations:Gentoo Wiki:FAQ/4/zh-cn

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Gentoo Wiki herd 知道这会造成重复的劳动,因为这些 wiki 的目标是有交集的,但是创建这个官方 wiki 的初衷并没有改变。