Translations:Xorg/Guide/32/zh-cn

From Gentoo Wiki
Jump to: navigation, search
附注
你也可以试试NVidia 或AMD/ATI各自的闭源驱动: NVIDIA:nvidia ;AMD:fglrx 。 然而,如何设置闭源驱动不在本指南的范围之内,请阅读Gentoo Linux nVidia GuideGentoo Linux ATI FAQ。如果你不知道该挑选哪个闭源驱动,请仔细阅读这些指南以获得更多信息。