Translations:Handbook:Parts/Installation/Base/49/ta

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

முறைமை இப்போது எந்த தனியமைப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை காண, eselect கட்டளையில் இப்போது profile என்னும் கூறையும் சேர்த்து இயக்கவும்: