Translations:Handbook:Parts/Installation/Base/158/ta

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

பின்பு, systemd இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் போது, timedatectl கட்டளையைக் கொண்டு நேரவலயம் மற்றும் அதைச் சார்ந்த அமைப்புகளை உள்ளமைக்கலாம்.