Translations:Gentoo Wiki:FAQ/2/zh-cn

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

本 Wiki 创建的时候已经存在多个 Gentoo 相关的社区 Wiki,最著名的是 gentoo-wiki.com。尽管如此,我们还是创建了这个官方 Wiki,因为大多数 Gentoo 开发者与有兴趣用户不会对社区 wiki 做出贡献。他们希望有一个官方的 Wiki。