கையேடு:X86/தொகுதிகள்/HWதேவைகள்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:X86/Blocks/HWReqs and the translation is 100% complete.


சிறும குறுந்தகடு நிகழ் பல்திறன்வட்டு (DVD)
மையச்செயலகம் i486 அல்லது அதற்கு பின்பு i686 அல்லது அதற்கு பின்பு
நினைவகம் 256 MB 512 MB
வட்டு அளவு 2.5 GB (இடமாற்று அளவை தவிர்த்து)
இடமாற்று அளவு குறைந்தது 256 MB

ஜென்டூவின் x86 ஆதரவை பற்றிய மேலும் தகவல்களை அறிந்துகொள்வதற்கு X86 செயற்றிட்டம் ஒரு நல்ல இடமாகும்.