கையேடு:PPC64/வலையமைத்தல்/இயக்கம்

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
This page is a translated version of the page Handbook:PPC64/Networking/Dynamic and the translation is 100% complete.
PPC64 கையேடு
நிறுவல்
நிறுவலைப் பற்றி
ஊடகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
வலையமைப்பை உள்ளமைத்தல்
தகடுகளை ஆயத்தப்படுத்தல்
நிலை3 ஐ நிறுவுதல்
அடிப்படை முறைமையை நிறுவுதல்
கருநிரலை உள்ளமைத்தல்
முறைமையை உள்ளமைத்தல்
கருவிகளை நிறுவுதல்
துவக்க ஏற்றியை உள்ளமைத்தல்
நிறுவலை முடித்தல்
ஜென்டூவோடு வேளை செய்தல்
Portage முன்னுரை
USE கொடிகள்
Portage தனிச்சிறப்புகள்
Init குறுநிரல் முறைமை
சூழல் மாறிகள்
Portage ஓடு வேளை செய்தல்
கோப்புகள் மற்றும் அடைவுகள்
மாறிகள்
மென்பொருள் கிளைகளைக் கலக்குதல்
கூடுதல் கருவிகள்
தனிப்பயன் தொகுப்பு கருவூலம்
மேம்பட்ட தனிச்சிறப்புகள்
வலையமைப்பு உள்ளமைவு
தொடங்குதல்
மேம்பட்ட உள்ளமைவு
கூறுநிலை வலையமாக்கம்
கம்பியில்லா
செயல்பாடுகளைச் சேர்த்தல்
இயக்க மேலாண்மை


வலையமைப்பு மேலாண்மை

With laptops, systems can be always on the move. As a result, the system may not always have an Ethernet cable or plugged in or an access point available. Also, the user may want networking to automatically work when an Ethernet cable is plugged in or an access point is found.

In this chapter, we cover how this can be done.

குறிப்பு
This document only talks about ifplugd, but there are alternatives such as netplug. netplug is a lightweight alternative to ifplugd, but it relies on the kernel network drivers working correctly, and many drivers do not.

ifplugd

ifplugd is a daemon that starts and stops interfaces when an Ethernet cable is inserted or removed. It can also manage detecting association to Access Points or when new ones come in range.

root #emerge --ask sys-apps/ifplugd

Configuration for ifplugd is fairly straightforward too. The configuration is held in /etc/conf.d/net. Run man ifplugd for details on the available variables. Also, see /usr/share/doc/netifrc-*/net.example.bz2 for more examples.

கோப்பு /etc/conf.d/netSample ifplug configuration
# Replace eth0 with the interface to be monitored
ifplugd_eth0="..."
  
# To monitor a wireless interface
ifplugd_eth0="--api-mode=wlan"

In addition to managing multiple network connections, users may want to add a tool that makes it easy to work with multiple DNS servers and configurations. This is very handy when the system receives its IP address via DHCP.

root #emerge --ask net-dns/openresolv

இதன் தனிச்சிறப்புகளைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வதற்கு man resolvconf ஐ காணவும்.