Translations:Sshguard/19/ta

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

ஜென்டூவில், விருப்பத்தேர்வுகளை /etc/sshguard.conf கோப்பில் சிறப்பாக உள்ளமைக்க இயலும்: