Translations:Handbook:Parts/Installation/Disks/33/ta

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

பின்வரும் வழிகாட்டுதல்களில் proc கோப்பு முறைமை (கர்னலுடன் கூடிய மெய்நிகர் இடைமுகம்) அத்துடன் மற்ற கர்னல் போலி-கோப்பு முறைமைகளும் ஏற்றப்படும். அதற்கு முன் ஜென்டூ நிறுவல் கோப்புகளை நிறுவ வேண்டும்.