Translations:Gentoo Wiki:FAQ/15/zh-cn

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

如果其他的 wiki 使用跟本 wiki 相同的许可证(CC-BY-SA 3.0),在保留编辑历史(以确保正确授权)的情况下将文章拷贝或者导入到本 wiki 是有可能的。如果你想这么做请在 Gentoo Wiki:Feedback 上提出一个请求。