Translations:Bluetooth headset/3/ta

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

ஊடலை மற்றும் ALSA க்கான உள்ளமைவுகள் முன்பே முடிந்திருக்க வேண்டும் (உள்ளமைவுகள் மட்டும், சில சாதனங்கள் media-sound/pulseaudio-modules-bt அல்லது media-sound/bluez-alsa தொகுப்பின் அமைவு இல்லாமல் இணைக்கப்படுவதில்லை).